فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی


لیست قیمت چند منظوره تاریخ :1401/09/20
ردیف تفکیک نام کالا قیمت (ریال)
1 صفحه چند منظوره
سایز 90
باریک
ضخامت
0.6mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 90cm ضخامت 0.6mm 726,700
2 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 90cm ضخامت 0.6mm 808,600
3 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.6mm 903,500
4 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 90cm ضخامت 0.6mm 1,071,200
5 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 90cm ضخامت 0.6mm 1,166,100
6 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 90cm ضخامت 0.6mm 1,254,500
7 صفحه چند منظوره
سایز 70
باریک
ضخامت
0.6mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.6mm 720,200
8 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 70cm ضخامت 0.6mm 640,900
9 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.6mm 720,200
10 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 70cm ضخامت 0.6mm 850,200
11 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.6mm 911,300
12 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 70cm ضخامت 0.6mm 994,500
13 صفحه چند منظوره
سایز 50
باریک
ضخامت
0.6mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.6mm 421,200
14 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.6mm 478,400
15 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.6mm 538,200
16 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 50cm ضخامت 0.6mm 633,100
17 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.6mm 690,300
18 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 50cm ضخامت 0.6mm 738,400
19 صفحه چند منظوره
سایز 90
ضخامت
0.6mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 90cm ضخامت 0.7mm 774,800
20 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 90cm ضخامت 0.7mm 882,700
21 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.7mm 990,600
22 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,170,000
23 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,277,900
24 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,375,400
25 صفحه چند منظوره
سایز 70
ضخامت
0.7mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm 612,300
26 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 70cm ضخامت 0.7mm 698,100
27 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 786,500
28 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 70cm ضخامت 0.7mm 926,900
29 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,012,700
30 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,092,000
31 صفحه چند منظوره
سایز 50
ضخامت
0.7mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm 455,000
32 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.7mm 520,000
33 صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 586,300
34 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 50cm ضخامت 0.7mm 690,300
35 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 754,000
36 صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 50cm ضخامت 0.7mm 812,500
37 قید قید چند منظوره طول 90cm ضخامت 0.7mm 432,900
38 قید چند منظوره طول 70cm ضخامت 0.7mm 344,500
39 قید چند منظوره طول 50cm ضخامت 0.7mm 257,400
40 صفحه پشت چندمنظوره ضخامت 0.7mm صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.7mm 911,300
41 صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 721,500
42 صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 549,900
43 صفحه پشت چندمنظوره ضخامت 0.6mm صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.6mm 806,000
44 صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.6mm 639,600
45 صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.6mm 495,300
46 صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,142,700
47 صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.9mm 1,341,600
48 براکت چند منظوره
ضخامت 2mm
براکت چند منظوره سایز 20cm ضخامت 2mm 145,600
49 براکت چند منظوره سایز 25cm ضخامت 2mm 174,200
50 براکت چند منظوره سایز 30cm ضخامت 2mm 204,100
51 براکت چند منظوره سایز 35cm ضخامت 2mm 232,700
52 براکت چند منظوره سایز 40cm ضخامت 2mm 296,400
53 براکت چند منظوره سایز 45cm ضخامت 2mm 330,200
54 براکت چند منظوره
ضخامت 2.5mm
براکت چند منظوره سایز 20cm ضخامت 2.5mm 127,400
55 براکت چند منظوره سایز 25cm ضخامت 2.5mm 152,100
60 پایه
دیواری چند منظوره
ضخامت
1.5mm
پایه دیواری چند منظوره طول 1.2m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 574,600
61 پایه دیواری چند منظوره طول 1.5m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 713,700
62 پایه دیواری چند منظوره طول 2m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 939,900
63 پایه دیواری چند منظوره طول 2.5m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 1,168,700
64 پایه دیواری چند منظوره طول 3m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 1,400,100
65 پایه خودایستا چند منظوره ته40cm ضخامت 1.5mm پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 1.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm 2,843,100
66 پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 1.75m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,214,900
67 پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 2.1m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,643,900
68 پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 2.4m ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,017,000
69 پایه وسط فروشگاهی ته 40cm ضخامت 1.5mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,625,700
70 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,997,500
71 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,429,100
72 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,800,900
73 پایه وسط فروشگاهی انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,642,600
74 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,015,700
75 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,444,700
76 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,819,100
81 پایه وسط فروشگاهی ته 40cm ضخامت 2mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m ته 40cm ضخامت 2mm 4,184,700
82 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m ته 40cm ضخامت 2mm 4,673,500
83 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m ته 40cm ضخامت 2mm 5,237,700
84 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m ته 40cm ضخامت 2mm 5,726,500
85 پایه وسط فروشگاهی انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 4,201,600
86 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 4,690,400
87 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 5,254,600
88 پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 5,743,400
89 قوس انتهایی  با حفاظ رنگی قوس انتهایی سایز 20cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 1,647,100
90 قوس انتهایی سایز 25cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 2,264,600
91 قوس انتهایی سایز 30cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 2,441,400
92 قوس انتهایی سایز 35cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 2,944,500
93 قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 3,404,700
94 قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد ته پایه و حفاظ رنگی 3,316,300
95 قوس انتهایی  با حفاظ رنگی قوس انتهایی سایز 20cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 1,688,700
96 قوس انتهایی سایز 25cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 2,070,900
97 قوس انتهایی سایز 30cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 2,475,200
98 قوس انتهایی سایز 35cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 2,971,800
99 قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 3,441,100
100 قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد ته پایه و حفاظ آبکاری 2,827,500
101 پاخور قوس پاخور قوس 40cm 1,101,100
102 حفاظ قوس چند منظوره
رنگی
حفاظ قوس چند منظوره سایز 20cm رنگی 152,100
103 حفاظ قوس چند منظوره سایز 25cm رنگی 169,000
104 حفاظ قوس چند منظوره سایز 30cm رنگی 196,300
105 حفاظ قوس چند منظوره سایز  35cm رنگی 217,100
106 حفاظ قوس چند منظوره سایز  40cm رنگی 244,400
107 حفاظ قوس چند منظوره
آبکاری
حفاظ قوس چند منظوره سایز 20cm آبکاری 200,200
108 حفاظ قوس چند منظوره سایز 25cm آبکاری 217,100
109 حفاظ قوس چند منظوره سایز 30cm آبکاری 234,000
110 حفاظ قوس چند منظوره سایز  35cm آبکاری 256,100
111 حفاظ قوس چند منظوره سایز  40cm آبکاری 273,000
112 حفاظ چند منظوره رنگی حفاظ چند منظوره جلو سایز 90cm رنگی  162,500
113 حفاظ چند منظوره جلو سایز 70cm رنگی 145,600
114 حفاظ چند منظوره جلو سایز 50cm رنگی 124,800
115 حفاظ چند منظوره آبکاری حفاظ چند منظوره جلو سایز 90cm آبکاری 174,200
116 حفاظ چند منظوره جلو سایز 70cm آبکاری 165,100
117 حفاظ چند منظوره جلو سایز 50cm آبکاری 153,400
118 توری پشت چند منظوره با مفتول 4mm توری پشت چند منظوره طول 140cm عرض 65cm با مفتول 4mm 1,710,800
119 توری پشت چند منظوره طول 170cm عرض 65cm با مفتول 4mm 2,038,400
120 توری پشت چند منظوره طول 210cm عرض 65cm با مفتول 4mm 2,353,000
121 توری پشت چند منظوره طول 230cm عرض 65cm با مفتول 4mm 2,649,400
122 توری پشت چند منظوره با مفتول 4mm توری پشت چند منظوره طول 140cm عرض 85cm با مفتول 4mm 2,043,600
123 توری پشت چند منظوره طول 170cm عرض 85cm با مفتول 4mm 2,432,300
124 توری پشت چند منظوره طول 210cm عرض 85cm با مفتول 4mm 2,808,000
125 توری پشت چند منظوره طول 230cm عرض 85cm با مفتول 4mm 3,164,200
126 لایت باکس لایت باکس چند منظوره طول 90cm عرض 35cm 2,843,100
127 لایت باکس چند منظوره طول 70cm عرض 35cm 2,628,600
128 لیبل لیبل چند منظوره سایز 90cm 132,600
129 لیبل چند منظوره سایز 70cm 132,600
131 نوار جلو صفحه نوار جلو صفحه سایز 90cm 15,600
134 مدل کیکی ست کامل قفسه مدل کیکی در پنج طبقه 29,794,700
135 ست کامل قفسه مدل کیکی در سه طبقه 15,910,700
136 ست کامل گرده قفسه مدل کیکی در پنج طبقه 24,589,500
137 پالت پلاستیکی پالت پلاستیکی سایز بزرگ 25cm * 40cm ارتفاع 15cm  694,200
138 پالت پلاستیکی سایز متوسط 20cm * 30cm ارتفاع 15cm 425,100
139 پالت پلاستیکی سایز کوچک 15cm * 20cm ارتفاع 12cm 260,000
140 پایه پالت پلاستیکی پایه پالت پلاستیکی 11,700
141 سطل حبوباتی رنگی سطل حبوباتی سایز بزرگ ارتفاع 125cm قطر 60cm رنگی 2,039,700
142 سطل حبوباتی سایز متوسط ارتفاع 115cm قطر 60cm رنگی 1,877,200
143 سطل حبوباتی سایز کوچک ارتفاع 110cm قطر 55cm رنگی 1,717,300
144 سطل حبوباتی  آبکاری سطل حبوباتی سایز بزرگ ارتفاع 125cm قطر 60cm آبکاری 3,377,400
145 سطل حبوباتی سایز متوسط ارتفاع 115cm قطر 60cm آبکاری 3,222,700
146 سطل حبوباتی سایز کوچک ارتفاع 110cm قطر 55cm آبکاری 3,071,900
147 جا ادویه  جا ادویه سایز بزرگ ارتفاع  95cm قطر 44cm رنگی  1,311,700
148 جا ادویه سایز متوسط ارتفاع  87cm قطر 41cm رنگی  1,190,800
149 جا ادویه سایز کوچک ارتفاع  81cm قطر 38cm رنگی  1,079,000
150 کفی
حبوباتی
شیشه خور
کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm یک قسمتی 2,155,400
151 کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm دو قسمتی 2,523,300
152 کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm سه قسمتی 2,891,200
153 کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm چهار قسمتی 2,993,900
155 گاری حمل گاری حمل بار 2 چرخ 8,732,100
156 گاری حمل بار 3 چرخ 13,166,400
157 چرخ
خرید
چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری 12,900,000
158 چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری 11,300,000
159 چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری 9,100,000
160 سبد دستی پلاستیکی  سبد دستی پلاستیکی با ابعاد 45cm * 28cm * 24cm 820,300
161 سبد فلزی سبد دستی فلزی فروشگاهی سایز 30cm * 40cm 553,800
162 سبد دستی فلزی فروشگاهی سایز 35cm * 50cm 661,700
    صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ سایز 30cm *70cm ضخامت 0.9mm 967,200
    سبد چند کاره با چرخ سایز 35cm * 50cm با مفتول 4mm 1,023,100
    سبد چند کاره با چرخ سایز 35cm * 70cm با مفتول 4mm 1,106,300
    سبد چند کاره بدون چرخ سایز 35cm * 50cm با مفتول 4mm 657,800
    سبد چند کاره بدون چرخ سایز 35cm * 70cm با مفتول 4mm 741,000
    سبد تکی پلاستکی40*60 796,900
    حفاظ پلاستیکی 95cm 1,310,400

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308