فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی


صفحه چند منظوره
سایز 90
ضخامت
0.6mm
ساپورت باریک

لیست قیمت قفسه های هایپری اردیبهشت 1401

صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 90cm ضخامت 0.7mm

726,000
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 90cm ضخامت 0.7mm 827,000
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.7mm 930,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,096,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,197,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,288,000
صفحه چند منظوره
سایز 70
ضخامت
0.7mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm 574,000
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 70cm ضخامت 0.7mm 655,000
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 738,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 70cm ضخامت 0.7mm 869,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm 948,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,023,000
صفحه چند منظوره
سایز 50
ضخامت
0.7mm
ساپورت باریک
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm 428,000
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.7mm 488,000
صفحه چند منظوره 1s 5cm سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 550,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 35cm * 50cm ضخامت 0.7mm 647,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 706,000
صفحه چند منظوره 2s 5cm سایز 45cm * 50cm ضخامت 0.7mm 762,000
قید قید چند منظوره طول 90cm ضخامت 0.7mm 407,000
قید چند منظوره طول 70cm ضخامت 0.7mm 324,000
قید چند منظوره طول 50cm ضخامت 0.7mm 242,000
صفحه پشت چندمنظوره ضخامت 0.7mm صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.7mm 854,000
صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 677,000
صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 517,000
صفحه پشت چندمنظوره ضخامت 0.6mm صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.6mm 755,000
صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.6mm 600,000
صفحه پشت چند منظوره سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.6mm 467,000
صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.7mm 1,070,000
صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ سایز 30cm * 90cm ضخامت 0.9mm 1,256,000
براکت چند منظوره
ضخامت 2mm
براکت چند منظوره سایز 20cm ضخامت 2mm 138,000
براکت چند منظوره سایز 25cm ضخامت 2mm 165,000
براکت چند منظوره سایز 30cm ضخامت 2mm 193,000
براکت چند منظوره سایز 35cm ضخامت 2mm 219,000
براکت چند منظوره سایز 40cm ضخامت 2mm 279,000
براکت چند منظوره سایز 45cm ضخامت 2mm 311,000
براکت چند منظوره
ضخامت 2.5mm
براکت چند منظوره سایز 20cm ضخامت 2.5mm 121,000
براکت چند منظوره سایز 25cm ضخامت 2.5mm 144,000
پایه
دیواری چند منظوره
ضخامت
1.5mm
پایه دیواری چند منظوره طول 1.2m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 540,000
پایه دیواری چند منظوره طول 1.5m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 669,000
پایه دیواری چند منظوره طول 2m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 880,000
پایه دیواری چند منظوره طول 2.5m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 1,095,000
پایه دیواری چند منظوره طول 3m عرض 8cm ضخامت 1.5mm 1,311,000
پایه خودایستا چند منظوره ته40cm ضخامت 1.5mm پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 1.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm 2,660,000
پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 1.75m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,008,000
پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 2.1m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,410,000
پایه خودایستا چند منظوره ارتفاع 2.4m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,758,000
پایه وسط فروشگاهی ته 40cm ضخامت 1.5mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,392,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,740,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,143,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,490,000
پایه وسط فروشگاهی انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,409,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 3,757,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,157,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m انتهایی ته 40cm ضخامت 1.5mm 4,508,000
پایه وسط فروشگاهی ته 40cm ضخامت 2mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m ته 40cm ضخامت 2mm 3,914,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m ته 40cm ضخامت 2mm 4,372,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m ته 40cm ضخامت 2mm 4,900,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m ته 40cm ضخامت 2mm 5,357,000
پایه وسط فروشگاهی انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.45m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 3,931,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 1.75m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 4,387,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.10m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 4,916,000
پایه وسط فروشگاهی ارتفاع 2.40m انتهایی ته 40cm ضخامت 2mm 5,371,000
قوس انتهایی  با حفاظ رنگی قوس انتهایی سایز 20cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 1,542,000
قوس انتهایی سایز 25cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 2,110,000
قوس انتهایی سایز 30cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 2,284,000
قوس انتهایی سایز 35cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 2,755,000
قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ رنگی 3,185,000
قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد ته پایه و حفاظ رنگی 3,078,000
قوس انتهایی  با حفاظ رنگی قوس انتهایی سایز 20cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 1,581,000
قوس انتهایی سایز 25cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 1,938,000
قوس انتهایی سایز 30cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 2,316,000
قوس انتهایی سایز 35cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 2,782,000
قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد براکت و حفاظ آبکاری 3,219,000
قوس انتهایی سایز 40cm به همراه 4 عدد ته پایه و حفاظ آبکاری 2,645,000
پاخور قوس پاخور قوس 40cm 1,032,000
حفاظ قوس چند منظوره
رنگی
حفاظ قوس چند منظوره سایز 20cm رنگی 144,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز 25cm رنگی 160,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز 30cm رنگی 185,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز  35cm رنگی 205,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز  40cm رنگی 230,000
حفاظ قوس چند منظوره
آبکاری
حفاظ قوس چند منظوره سایز 20cm آبکاری 189,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز 25cm آبکاری 205,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز 30cm آبکاری 220,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز  35cm آبکاری 241,000
حفاظ قوس چند منظوره سایز  40cm آبکاری 258,000
حفاظ چند منظوره رنگی حفاظ چند منظوره جلو سایز 90cm رنگی  154,000
حفاظ چند منظوره جلو سایز 70cm رنگی 138,000
حفاظ چند منظوره جلو سایز 50cm رنگی 119,000
حفاظ چند منظوره آبکاری حفاظ چند منظوره جلو سایز 90cm آبکاری 165,000
حفاظ چند منظوره جلو سایز 70cm آبکاری 157,000
حفاظ چند منظوره جلو سایز 50cm آبکاری 145,000
توری پشت چند منظوره با مفتول 4mm توری پشت چند منظوره طول 140cm عرض 65cm با مفتول 4mm 1,602,000
توری پشت چند منظوره طول 170cm عرض 65cm با مفتول 4mm 1,908,000
توری پشت چند منظوره طول 210cm عرض 65cm با مفتول 4mm 2,202,000
توری پشت چند منظوره طول 230cm عرض 65cm با مفتول 4mm 2,478,000
توری پشت چند منظوره با مفتول 4mm توری پشت چند منظوره طول 140cm عرض 85cm با مفتول 4mm 1,913,000
توری پشت چند منظوره طول 170cm عرض 85cm با مفتول 4mm 2,277,000
توری پشت چند منظوره طول 210cm عرض 85cm با مفتول 4mm 2,628,000
توری پشت چند منظوره طول 230cm عرض 85cm با مفتول 4mm 2,960,000
لایت باکس لایت باکس چند منظوره طول 90cm عرض 35cm 2,660,000
لایت باکس چند منظوره طول 70cm عرض 35cm 2,461,000
لیبل لیبل چند منظوره سایز 90cm 126,000
لیبل چند منظوره سایز 70cm 126,000
نوار جلو صفحه نوار جلو صفحه سایز 90cm 16,000
مدل کیکی ست کامل قفسه مدل کیکی در پنج طبقه 27,860,000
ست کامل قفسه مدل کیکی در سه طبقه 14,878,000
ست کامل گرده قفسه مدل کیکی در پنج طبقه 22,993,000
پالت پلاستیکی پالت پلاستیکی سایز بزرگ 25cm * 40cm ارتفاع 15cm  651,000
پالت پلاستیکی سایز متوسط 20cm * 30cm ارتفاع 15cm 401,000
پالت پلاستیکی سایز کوچک 15cm * 20cm ارتفاع 12cm 245,000
پایه پالت پلاستیکی پایه پالت پلاستیکی 13,000
سطل حبوباتی رنگی سطل حبوباتی سایز بزرگ ارتفاع 125cm قطر 60cm رنگی 1,909,000
سطل حبوباتی سایز متوسط ارتفاع 115cm قطر 60cm رنگی 1,757,000
سطل حبوباتی سایز کوچک ارتفاع 110cm قطر 55cm رنگی 1,608,000
سطل حبوباتی  آبکاری سطل حبوباتی سایز بزرگ ارتفاع 125cm قطر 60cm آبکاری 3,160,000
سطل حبوباتی سایز متوسط ارتفاع 115cm قطر 60cm آبکاری 3,015,000
سطل حبوباتی سایز کوچک ارتفاع 110cm قطر 55cm آبکاری 2,875,000
جا ادویه  جا ادویه سایز بزرگ ارتفاع  95cm قطر 44cm رنگی  1,228,000
جا ادویه سایز متوسط ارتفاع  87cm قطر 41cm رنگی  1,116,000
جا ادویه سایز کوچک ارتفاع  81cm قطر 38cm رنگی  1,011,000
کفی
حبوباتی
شیشه خور
کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm یک قسمتی 2,018,000
کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm دو قسمتی 2,362,000
کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm سه قسمتی 2,705,000
کفی حبوباتی شیشه خور طول 90cm عرض 35cm چهار قسمتی 2,801,000
گاری حمل گاری حمل بار 2 چرخ 8,166,000
گاری حمل بار 3 چرخ 12,313,000
چرخ
خرید
چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری 9,284,000
چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری 8,892,000
چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری 7,228,000
سبد دستی پلاستیکی  سبد دستی پلاستیکی با ابعاد 45cm * 28cm * 24cm 769,000
سبد فلزی سبد دستی فلزی فروشگاهی سایز 30cm * 40cm 520,000
سبد دستی فلزی فروشگاهی سایز 35cm * 50cm 621,000
  صفحه پشت چند منظوره تمام پانچ سایز 30cm *70cm ضخامت 0.9mm 908,000
  سبد چند کاره با چرخ سایز 35cm * 50cm با مفتول 4mm 959,000
  سبد چند کاره با چرخ سایز 35cm * 70cm با مفتول 4mm 1,036,000
  سبد چند کاره بدون چرخ سایز 35cm * 50cm با مفتول 4mm 617,000
  سبد چند کاره بدون چرخ سایز 35cm * 70cm با مفتول 4mm 695,000
  سبد تکی پلاستکی40*60 747,000
  حفاظ پلاستیکی 95cm 1,227,000

 

 ست استند های فروشگاهی

تفکیک نام کالا  ثابت  قیمت
ست استند یک طرفه سایز 40*35 ست استند لوله ای یکطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 40cm    2,654,000
ست استند لوله ای یکطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 40cm    3,213,600
ست استند لوله ای یکطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 40cm    3,589,300
ست استند لوله ای یکطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 40cm    3,966,300
ست استند یک طرفه سایز 50*35 ست استند لوله ای یکطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 50cm    3,153,800
ست استند لوله ای یکطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 50cm    3,578,900
ست استند لوله ای یکطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 50cm    4,004,000
ست استند لوله ای یکطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 50cm    4,429,100
ست استند لوله یکطرفه سایز 70*35 ست استند لوله ای یکطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 70cm    3,582,800
ست استند لوله ای یکطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 70cm    4,110,600
ست استند لوله ای یکطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 70cm    4,639,700
ست استند لوله ای یکطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 70cm    5,167,500
ست استند لوله یکطرفه سایز 90*35 ست استند لوله ای یکطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 90cm    4,871,100
ست استند لوله ای یکطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 90cm    5,534,100
ست استند لوله ای یکطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 90cm    6,195,800
ست استند لوله ای یکطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 90cm    6,858,800
ست استند لوله دو طرفه سایز 40*35 ست استند لوله ای دوطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 40cm    3,900
ست استند لوله ای دوطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 40cm    3,900
ست استند لوله ای دوطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 40cm    3,900
ست استند لوله ای دوطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 40cm    3,900
ست استند لوله دو طرفه سایز 50*35 ست استند لوله ای دوطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 50cm    9,655,100
ست استند لوله ای دوطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 50cm    5,681,000
ست استند لوله ای دوطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 50cm    6,532,500
ست استند لوله ای دوطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 50cm    7,382,700
ست استند لوله دوطرفه سایز 70*35 ست استند لوله ای دوطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 70cm    5,759,000
ست استند لوله ای دوطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 70cm    6,815,900
ست استند لوله ای دوطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 70cm    7,870,200
ست استند لوله ای دوطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 70cm    8,927,100
ست استند لوله دوطرفه سایز 90*35 ست استند لوله ای دوطرفه در سه طبقه سایز  35cm * 90cm    7,090,200
ست استند لوله ای دوطرفه در چهار طبقه سایز  35cm * 90cm    8,416,200
ست استند لوله ای دوطرفه در پنج طبقه سایز  35cm * 90cm    9,740,900
ست استند لوله ای دوطرفه در شش طبقه سایز  35cm * 90cm    11,069,500
سبد تکی سبد تکی استند لوله ای سایز 35cm * 40cm   383,500
سبد تکی استند لوله ای سایز 35cm * 50cm   432,900
سبد تکی استند لوله ای سایز 35cm * 70cm   534,300
سبد تکی استند لوله ای سایز 35cm * 90cm   669,500
 استند قلابداریکطرفه سایز 60*40  ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.5m در 3 طبقه  با سبد سایز 40cm*60cm   4,472,000
ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.5m در 4 طبقه  با سبد سایز 40cm*60cm   4,893,200
ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.5m در 5 طبقه با سبد سایز 40cm*60cm   5,313,100
ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.5m در 6 طبقه با سبد سایز 40cm*60cm   5,734,300
 استند قلابداریکطرفه سایز 80*40  ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.5m در 4 طبقه  با سبد سایز 40cm*80cm   6,741,800
ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.5m در 5 طبقه با سبد سایز 40cm*80cm   7,355,400
 استند قلابداریکطرفه سایز 80*40  ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.75m در 4 طبقه  با سبد سایز 40cm*80cm   7,007,000
ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.75m در 5 طبقه با سبد سایز 40cm*80cm   7,620,600
 ست استنددوطرفه قلابدار سایز60*40  ست استند قلابدار دو طرفه ارتفاع 1.5m  در 3 طبقه با سبد سایز 40cm*60cm   6,359,600
ست استند قلابدار دو طرفه ارتفاع 1.5m  در 4 طبقه با سبد سایز 40cm*60cm   7,199,400
ست استند قلابدار دو طرفه ارتفاع 1.5m  در 5 طبقه با سبد سایز 40cm*60cm   8,041,800
ست استند قلابدار دو طرفه ارتفاع 1.5m  در 6 طبقه با سبد سایز 40cm*60cm   8,884,200
 ست استنددوطرفه قلابدار سایز80*40  ست استند قلابدار دو طرفه ارتفاع 1.5m  در 4 طبقه با سبد سایز 40cm*80cm   8,894,600
ست استند قلابدار دو طرفه ارتفاع 1.5m  در 5 طبقه با سبد سایز 40cm*80cm   10,172,500
  ست استند قلابدار یکطرفه ارتفاع 1.75m در 4 طبقه  با سبد سایز 50cm*60cm   6,531,200
پایه استند قلابدار پایه استند قلابدار دوطرفه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm   3,803,800
پایه استند قلابدار یکطرفه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm   4,977,700
پایه استند قلابدار یکطرفه  1.75m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm   5,242,900
پایه استند قلابدار یکطرفه  1.75m با ابعاد ارتفاع 60cm*60cm   5,228,600
 استند زاویه خور سایز 47*35  ست استند زاویه خور ارتفاع  1.75m در 3 طبقه سایز 35cm*47cm   6,527,300
ست استند زاویه خور ارتفاع  1.75m در 4 طبقه سایز 35cm*47cm   7,282,600
ست استند زاویه خور ارتفاع  1.85m در 5 طبقه سایز 35cm*47cm   8,381,100
ست استند زاویه خور ارتفاع  1.85m در 6 طبقه سایز 35cm*47cm   9,348,300
 استند زاویه خور سایز 70*35  ست استند زاویه خور ارتفاع  1.85m در 3 طبقه سایز 35cm*70cm   7,320,300
ست استند زاویه خور ارتفاع  1.85m در 4 طبقه سایز 35cm*70cm   8,491,600
ست استند زاویه خور ارتفاع  1.85m در 5 طبقه سایز 35cm*70cm   9,695,400
ست استند زاویه خور ارتفاع  1.85m در 6 طبقه سایز 35cm*70cm   10,869,300
 استند شیبدار   ست استند  شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm طبقه درچهار طبقه    5,960,500
سبد استند شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm      586,300
سبد استند شیبدار با ابعاد 35cm * 70cm      583,700
استند  استند بغل کانتر سایز 90cm*120cm   6,347,900
      استند ایستاده توری هنگردار سایز  60cm*180cm    4,867,200
استند جانونی پنج طبقه ارتفاع 165cm سایز40cm*80cm   7,371,000
  پایه استند دوکاره میلان ارتفاع 1.5m    7,204,600
پایه استند زاویه دار پایه استند زاویه دار  1.75m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm   3,287,700
پایه استند زاویه دار  1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm   3,303,300
پایه استند زاویه دار  1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm   3,673,800
پایه استند زاویه دار 40 * 95      12,720,500
پایه استند لوله ای دو طرفه پایه استند لوله ای دوطرفه ثابت با ابعاد 35cm * 50cm    2,306,200
پایه استند لوله ای دوطرفه ثابت با ابعاد 35cm * 70cm    2,616,900
پایه استند لوله ای دوطرفه ثابت با ابعاد 35cm * 90cm    3,143,400
پایه استند لوله ای یکطرفه پایه استند لوله ای یکطرفه ثابت با ابعاد  35cm * 40cm    1,704,300
پایه استند لوله ای یکطرفه ثابت با ابعاد 35cm * 50cm    1,877,200
پایه استند لوله ای یکطرفه ثابت با ابعاد 35cm * 70cm    1,998,100
پایه استند لوله ای یکطرفه ثابت با ابعاد 35cm * 90cm    2,882,100
پایه استند میوه پایه استند میوه شیبدار  5 سبده در 3 طبقه    13,640,000
پایه استند میوه شیبدار  8 سبده در 3 طبقه    23,460,000
استند حراجی ارتفاع 150cm عرض 100*47   15,681,598
استند زوایه دار پایه خود ایستا 40*95 4 طبقه -چرخ 12/5   18,642,900
ست استند میوه 5 سبده در سه طبقه با 5 سبد   19,196,000
ست استند میوه 8 سبده در سه طبقه با 8 سبد   32,244,000

 

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308