فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه انباری راک


 به علت نوسانات قیمت ، جهت اطلاع از قیمت ها و موجودی انبار با دفتر ما تماس بگیرید.

021-6643098

0912-8299308


 

 

 

 

ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 2 طبقه 2,851,000
2 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 3 طبقه 2,865,000
3 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 4,308,000
4 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 2 طبقه 3,472,000
5 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 3 طبقه 4,521,000
6 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 5,508,000
7 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 2 طبقه 4,365,000
8 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 3 طبقه 5,860,000
9 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 7,350,000
10 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 2 طبقه 4,972,000
11 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 3 طبقه 6,687,000
12 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 8,399,000
13 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 2 طبقه 3,974,000
14 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 3 طبقه 5,169,000
15 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 6,384,000
16 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 2 طبقه 3,228,000
17 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 3 طبقه 4,068,000
18 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 4,908,000
19 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 3 طبقه 4,767,000
20 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 5,607,000
21 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 5 طبقه 6,453,000
22 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 3 طبقه 5,880,000
23 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 7,073,000
24 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 5 طبقه 8,280,000
25 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 3 طبقه 7,383,000
26 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 9,095,000
27 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 5 طبقه 10,809,000
28 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 3 طبقه 6,463,000
29 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 7,954,000
30 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 5 طبقه 9,442,000
31 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 3 طبقه 5,115,000
32 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 6,156,000
33 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 5 طبقه 7,200,000
34 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 3 طبقه 4,178,000
35 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 4,908,000
36 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 5 طبقه 5,704,000
37 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 5,193,000
38 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 5 طبقه 5,921,000
39 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 6 طبقه 6,650,000
40 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 6,453,000
41 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 5 طبقه 7,488,000
42 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 6 طبقه 8,537,000
43 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 4 طبقه 8,235,000
44 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 5 طبقه 9,728,000
45 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر 6 طبقه 11,221,000
46 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 9,251,000
47 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 5 طبقه 10,967,000
48 ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 6 طبقه 12,670,000
49 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 7,236,000
50 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 5 طبقه 8,443,000
51 ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 6 طبقه 9,658,000
52 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 4 طبقه 5,765,000
53 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 5 طبقه 6,608,000
54 ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر 6 طبقه 7,443,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*70*2 4,698,000
2 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*70*3 5,849,000
3 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*70*4 7,001,000
4 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*70*2 5,370,000
5 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*70*3 6,858,000
6 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*70*4 8,345,000
7 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*70*2 6,009,000
8 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*70*3 7,817,000
9 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*70*4 9,623,000
10 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*70*2 6,657,000
11 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*70*3 8,794,000
12 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*70*4 10,929,000
13 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*70*2 7,313,000
14 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*70*3 9,784,000
15 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*70*4 12,231,000
16 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*80*2 4,839,000
17 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*80*3 6,066,000
18 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*80*4 7,287,000
19 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*80*2 5,564,000
20 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*80*3 7,144,000
21 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*80*4 8,298,000
22 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*80*2 6,252,000
23 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*80*3 8,172,000
24 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*80*4 10,089,000
25 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*80*2 6,945,000
26 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*80*3 9,221,000
27 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*80*4 11,503,000
28 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*80*2 7,639,000
29 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*80*3 10,257,000
30 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*80*4 12,902,000
31 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*90*2 4,789,000
32 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*90*3 6,114,000
33 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*90*4 7,443,000
34 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*90*2 5,739,000
35 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*90*3 7,421,000
36 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*90*4 9,102,000
37 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*90*2 6,471,000
38 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*90*3 8,528,000
39 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*90*4 10,548,000
40 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*90*2 7,222,000
41 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*90*3 9,644,000
42 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*90*4 12,061,000
43 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*90*2 7,970,000
44 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*90*3 10,762,000
45 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*90*4 13,554,000
46 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*100*2 5,119,000
47 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*100*3 6,480,000
48 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*100*4 7,855,000
49 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*100*2 5,932,000
50 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*100*3 7,710,000
51 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*100*4 9,477,000
52 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*100*2 6,726,000
53 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*100*3 8,866,000
54 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*100*4 11,038,000
55 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*100*2 7,502,000
56 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*100*3 10,058,000
57 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*100*4 12,627,000
58 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*100*2 8,298,000
59 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*100*3 11,259,000
60 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*100*4 14,218,000
61 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*120*2 5,392,000
62 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*120*3 6,918,000
63 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 115*120*4 8,436,000
64 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*120*2 6,318,000
65 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*120*3 8,288,000
66 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 156*120*4 10,257,000
67 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*120*2 7,200,000
68 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*120*3 9,609,000
69 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 194*120*4 12,015,000
70 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*120*2 8,094,000
71 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*120*3 10,945,000
72 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 230*120*4 13,759,000
73 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*120*2 8,986,000
74 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*120*3 12,291,000
75 ست راک سنگین ارتفاع 2 متر 270*120*4 15,578,000
76 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*70*2 5,033,000
77 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*70*3 6,195,000
78 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*70*4 7,347,000
79 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*70*2 5,706,000
80 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*70*3 7,200,000
81 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*70*4 8,694,000
82 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*70*2 6,340,000
83 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*70*3 8,162,000
84 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*70*4 9,965,000
85 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*70*2 7,001,000
86 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*70*3 9,141,000
87 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*70*4 11,281,000
88 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*70*2 7,313,000
89 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*70*3 9,784,000
90 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*70*4 12,231,000
91 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*80*2 5,224,000
92 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*80*3 6,449,000
93 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*80*4 7,673,000
94 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*80*2 5,944,000
95 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*80*3 7,518,000
96 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*80*4 9,109,000
97 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*80*2 6,633,000
98 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*80*3 8,559,000
99 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*80*4 10,486,000
100 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*80*2 7,329,000
101 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*80*3 9,614,000
102 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*80*4 11,888,000
103 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*80*2 8,024,000
104 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*80*3 10,654,000
105 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*80*4 13,281,000
106 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*90*2 5,392,000
107 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*90*3 6,694,000
108 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*90*4 7,986,000
109 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*90*2 6,158,000
110 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*90*3 7,841,000
111 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*90*4 9,523,000
112 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*90*2 6,907,000
113 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*90*3 8,942,000
114 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*90*4 10,989,000
115 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*90*2 7,634,000
116 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*90*3 10,058,000
117 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*90*4 12,484,000
118 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*90*2 8,390,000
119 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*90*3 11,182,000
120 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*90*4 13,973,000
121 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*100*2 5,594,000
122 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*100*3 6,953,000
123 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*100*4 8,321,000
124 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*100*2 6,401,000
125 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*100*3 8,175,000
126 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*100*4 9,950,000
127 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*100*2 7,182,000
128 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*100*3 9,348,000
129 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*100*2 7,977,000
130 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*100*3 10,530,000
131 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*100*4 13,094,000
132 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*100*2 8,776,000
133 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*100*3 11,725,000
134 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*100*4 14,691,000
135 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*120*2 5,959,000
136 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*120*3 7,479,000
137 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 115*120*4 8,986,000
138 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*120*2 6,893,000
139 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*120*3 8,843,000
140 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 156*120*4 10,812,000
141 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*120*2 7,767,000
142 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*120*3 10,172,000
143 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 194*120*4 12,566,000
144 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*120*2 8,652,000
145 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*120*3 11,503,000
146 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 230*120*4 14,355,000
147 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*120*2 9,540,000
148 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*120*3 12,843,000
149 ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر 270*120*4 16,135,000
150 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*70*3 7,061,000
151 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*70*4 8,270,000
152 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*70*5 9,460,000
153 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*70*3 8,113,000
154 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*70*4 9,662,000
155 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*70*5 11,221,000
156 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*70*3 9,126,000
157 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*70*4 11,007,000
158 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*70*5 12,887,000
159 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*70*3 10,151,000
160 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*70*4 12,367,000
161 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*70*5 14,600,000
162 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*70*3 11,172,000
163 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*70*4 13,743,000
164 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*70*5 16,298,000
165 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*80*3 7,367,000
166 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*80*4 8,652,000
167 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*80*5 9,936,000
168 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*80*3 8,514,000
169 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*80*4 10,181,000
170 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*80*5 11,832,000
171 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*80*3 9,598,000
172 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*80*4 11,633,000
173 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*80*5 13,652,000
174 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*80*3 10,701,000
175 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*80*4 13,101,000
176 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*80*5 15,503,000
177 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*80*3 11,817,000
178 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*80*4 14,583,000
179 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*80*5 17,352,000
180 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*90*3 7,641,000
181 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*90*4 9,003,000
182 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*90*5 10,363,000
183 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*90*3 8,866,000
184 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*90*4 10,622,000
185 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*90*5 12,397,000
186 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*90*3 10,028,000
187 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*90*4 12,182,000
188 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*90*5 14,340,000
189 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*90*3 11,221,000
190 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*90*4 13,759,000
191 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*90*5 16,312,000
192 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*90*3 12,397,000
193 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*90*4 15,350,000
194 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*90*5 18,286,000
195 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*100*3 7,933,000
196 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*100*4 9,356,000
197 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*100*5 10,792,000
198 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*100*3 9,217,000
199 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*100*4 11,082,000
200 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*100*5 12,947,000
201 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*100*3 10,302,000
202 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*100*4 12,735,000
203 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*100*5 15,014,000
204 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*100*3 11,725,000
205 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*100*4 14,417,000
206 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*100*5 17,123,000
207 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*100*3 12,978,000
208 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*100*4 16,098,000
209 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*100*5 19,217,000
210 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*120*3 8,497,000
211 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*120*4 10,072,000
212 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 115*120*5 11,664,000
213 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*120*3 9,936,000
214 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*120*4 12,001,000
215 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 156*120*5 14,079,000
216 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*120*3 11,327,000
217 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*120*4 13,865,000
218 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 194*120*5 16,405,000
219 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*120*3 12,749,000
220 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*120*4 15,746,000
221 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 230*120*5 18,760,000
222 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*120*3 14,158,000
223 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*120*4 17,626,000
224 ست راک سنگین ارتفاع 3 متر 270*120*5 21,114,000
225 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*70*3 7,550,000
226 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*70*4 8,757,000
227 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*70*5 9,950,000
228 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*70*3 8,606,000
229 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*70*4 10,151,000
230 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*70*5 11,711,000
231 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*70*3 9,614,000
232 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*70*4 11,495,000
233 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*70*5 13,376,000
234 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*70*3 10,622,000
235 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*70*4 12,857,000
236 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*70*5 15,090,000
237 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*70*3 11,650,000
238 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*70*4 14,232,000
239 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*70*5 16,786,000
240 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*80*3 7,855,000
241 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*80*4 9,141,000
242 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*80*5 10,426,000
243 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*80*3 9,003,000
244 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*80*4 10,654,000
245 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*80*5 12,321,000
246 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*80*3 10,089,000
247 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*80*4 12,123,000
248 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*80*5 14,141,000
249 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*80*3 11,205,000
250 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*80*4 13,590,000
251 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*80*5 15,994,000
252 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*80*3 12,306,000
253 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*80*4 15,075,000
254 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*80*5 17,841,000
255 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*90*3 8,147,000
256 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*90*4 9,506,000
257 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*90*5 10,870,000
258 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*90*3 9,369,000
259 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*90*4 11,130,000
260 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*90*5 12,902,000
261 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*90*3 10,530,000
262 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*90*4 12,689,000
263 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*90*5 14,844,000
264 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*90*3 11,725,000
265 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*90*4 14,263,000
266 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*90*5 16,786,000
267 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*90*3 12,902,000
268 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*90*4 15,853,000
269 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*90*5 18,790,000
270 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*100*3 8,452,000
271 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*100*4 9,876,000
272 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*100*5 11,313,000
273 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*100*3 9,737,000
274 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*100*4 11,602,000
275 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*100*5 13,437,000
276 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*100*3 10,974,000
277 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*100*4 13,253,000
278 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*100*5 15,535,000
279 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*100*3 12,246,000
280 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*100*4 14,934,000
281 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*100*5 17,644,000
282 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*100*3 13,499,000
283 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*100*4 16,618,000
284 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*100*5 19,737,000
285 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*120*3 9,003,000
286 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*120*4 10,577,000
287 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 115*120*5 12,169,000
288 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*120*3 10,548,000
289 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*120*4 12,613,000
290 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 156*120*5 14,676,000
291 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*120*3 11,940,000
292 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*120*4 14,478,000
293 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 194*120*5 17,001,000
294 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*120*3 13,347,000
295 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*120*4 16,359,000
296 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 230*120*5 19,356,000
297 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*120*3 14,754,000
298 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*120*4 18,300,000
299 ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر 270*120*5 21,710,000
300 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*70*3 8,131,000
301 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*70*4 9,338,000
302 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*70*5 10,530,000
303 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*70*3 9,185,000
304 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*70*4 10,732,000
305 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*70*5 12,291,000
306 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*70*3 10,195,000
307 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*70*4 12,078,000
308 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*70*5 13,973,000
309 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*70*3 11,221,000
310 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*70*4 13,437,000
311 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*70*5 15,671,000
312 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*70*3 12,246,000
313 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*70*4 14,813,000
314 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*70*5 17,382,000
315 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*80*3 8,452,000
316 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*80*4 9,722,000
317 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*80*5 11,020,000
318 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*80*3 9,585,000
319 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*80*4 11,251,000
320 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*80*5 12,916,000
321 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*80*3 10,684,000
322 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*80*4 12,705,000
323 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*80*5 14,738,000
324 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*80*3 11,754,000
325 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*80*4 14,187,000
326 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*80*5 16,588,000
327 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*80*3 12,902,000
328 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*80*4 15,671,000
329 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*80*5 18,438,000
330 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*90*3 8,726,000
331 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*90*4 10,072,000
332 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*90*3 9,950,000
333 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*90*4 11,725,000
334 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*90*5 13,485,000
335 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*90*3 11,130,000
336 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*90*4 13,269,000
337 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*90*5 15,426,000
338 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*90*3 12,306,000
339 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*90*4 14,861,000
340 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*90*5 17,412,000
341 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*90*3 13,499,000
342 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*90*4 16,435,000
343 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*90*5 19,386,000
344 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*100*3 9,017,000
345 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*100*4 10,455,000
346 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*100*5 11,894,000
347 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*100*3 10,302,000
348 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*100*4 12,169,000
349 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*100*5 14,049,000
350 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*100*3 11,541,000
351 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*100*4 13,835,000
352 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*100*5 16,114,000
353 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*100*3 12,810,000
354 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*100*4 15,516,000
355 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*100*5 18,209,000
356 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*100*3 14,066,000
357 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*100*4 17,199,000
358 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*100*5 20,349,000
359 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*120*3 9,630,000
360 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*120*4 11,205,000
361 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 115*120*5 12,795,000
362 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*120*3 11,099,000
363 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*120*4 13,161,000
364 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 156*120*5 15,242,000
365 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*120*3 12,457,000
366 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*120*4 14,998,000
367 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 194*120*5 17,520,000
368 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*120*3 13,865,000
369 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*120*4 16,786,000
370 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 230*120*5 19,877,000
371 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*120*3 15,302,000
372 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*120*4 18,760,000
373 ست راک سنگین ارتفاع 4 متر 270*120*5 22,231,000
374 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*70*4 9,797,000
375 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*70*5 10,991,000
376 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*70*6 12,182,000
377 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*70*4 11,190,000
378 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*70*5 12,749,000
379 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*70*6 14,293,000
380 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*70*4 12,536,000
381 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*70*5 14,417,000
382 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*70*6 16,312,000
383 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*70*4 13,897,000
384 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*70*5 16,130,000
385 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*70*6 18,362,000
386 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*70*4 15,273,000
387 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*70*5 17,841,000
388 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*70*6 20,410,000
389 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*80*4 10,181,000
390 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*80*5 11,466,000
391 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*80*6 12,749,000
392 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*80*4 11,711,000
393 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*80*5 13,376,000
394 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*80*6 15,028,000
395 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*80*4 13,161,000
396 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*80*5 15,182,000
397 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*80*6 17,216,000
398 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*80*4 14,645,000
399 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*80*5 17,031,000
400 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*80*6 19,433,000
401 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*80*4 16,114,000
402 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*80*5 18,882,000
403 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*80*6 21,652,000
404 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*90*4 10,548,000
405 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*90*5 11,907,000
406 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*90*6 13,269,000
407 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*90*4 12,169,000
408 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*90*5 13,942,000
409 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*90*6 15,702,000
410 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*90*4 13,728,000
411 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*90*5 15,885,000
412 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*90*6 18,041,000
413 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*90*4 15,320,000
414 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*90*5 17,859,000
415 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*90*6 20,410,000
416 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*90*4 16,894,000
417 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*90*5 19,830,000
418 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*90*6 22,782,000
419 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*100*4 10,913,000
420 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*100*5 12,367,000
421 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*100*6 13,806,000
422 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*100*4 12,642,000
423 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*100*5 14,508,000
424 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*100*6 16,374,000
425 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*100*4 14,310,000
426 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*100*5 16,588,000
427 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*100*6 18,865,000
428 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*100*4 15,994,000
429 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*100*5 18,683,000
430 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*100*6 21,390,000
431 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*100*4 17,674,000
432 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*100*5 20,794,000
433 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*100*6 23,914,000
434 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*120*4 11,650,000
435 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*120*5 13,239,000
436 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 115*120*6 14,831,000
437 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*120*4 13,576,000
438 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*120*5 15,639,000
439 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 156*120*6 17,704,000
440 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*120*4 15,426,000
441 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*120*5 17,964,000
442 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 194*120*6 20,489,000
443 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*120*4 17,307,000
444 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*120*5 20,319,000
445 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 230*120*6 23,317,000
446 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*120*4 19,204,000
447 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*120*5 22,674,000
448 ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری 270*120*6 26,147,000
449 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*70*4 10,455,000
450 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*70*5 11,664,000
451 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*70*6 12,857,000
452 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*70*4 11,876,000
453 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*70*5 13,421,000
454 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*70*6 14,982,000
455 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*70*4 13,208,000
456 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*70*5 15,090,000
457 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*70*6 16,985,000
458 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*70*4 14,569,000
459 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*70*5 16,801,000
460 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*70*6 19,035,000
461 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*70*4 15,931,000
462 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*70*5 18,470,000
463 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*70*6 21,084,000
464 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*80*4 10,837,000
465 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*80*5 12,123,000
466 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*80*6 13,406,000
467 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*80*4 12,367,000
468 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*80*5 14,019,000
469 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*80*6 15,687,000
470 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*80*4 13,821,000
471 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*80*5 15,837,000
472 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*80*6 17,872,000
473 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*80*4 15,289,000
474 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*80*5 17,689,000
475 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*80*6 20,090,000
476 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*80*4 16,770,000
477 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*80*5 19,539,000
478 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*80*6 22,307,000
479 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*90*4 11,205,000
480 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*90*5 12,566,000
481 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*90*6 13,926,000
482 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*90*4 12,826,000
483 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*90*5 14,600,000
484 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*90*6 16,359,000
485 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*90*4 14,386,000
486 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*90*5 16,542,000
487 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*90*6 18,698,000
488 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*90*4 15,962,000
489 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*90*5 18,531,000
490 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*90*6 21,070,000
491 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*90*4 17,552,000
492 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*90*5 20,489,000
493 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*90*6 23,438,000
494 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*100*4 11,573,000
495 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*100*5 13,009,000
496 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*100*6 14,452,000
497 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*100*4 13,301,000
498 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*100*5 15,165,000
499 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*100*6 17,031,000
500 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*100*4 14,953,000
501 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*100*5 17,247,000
502 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*100*6 19,524,000
503 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*100*4 16,634,000
504 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*100*5 19,341,000
505 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*100*6 22,050,000
506 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*100*4 18,317,000
507 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*100*5 21,449,000
508 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*100*6 24,570,000
509 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*120*4 12,337,000
510 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*120*5 13,926,000
511 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 115*120*6 15,516,000
512 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*120*4 14,263,000
513 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*120*5 16,328,000
514 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 156*120*6 18,392,000
515 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*120*4 16,114,000
516 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*120*5 18,653,000
517 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 194*120*6 21,177,000
518 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*120*4 18,010,000
519 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*120*5 21,009,000
520 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 230*120*6 24,007,000
521 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*120*4 19,892,000
522 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*120*5 23,362,000
523 ست راک سنگین ارتفاع 5 متر 270*120*6 26,834,000
524 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*70*4 10,883,000
525 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*70*5 12,078,000
526 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*70*6 13,285,000
527 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*70*4 12,291,000
528 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*70*6 15,394,000
529 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*70*4 13,637,000
530 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*70*5 15,516,000
531 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*70*6 17,412,000
532 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*70*4 14,998,000
533 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*70*5 17,216,000
534 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*70*6 19,448,000
535 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*70*4 16,359,000
536 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*70*5 18,927,000
537 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*70*6 21,497,000
538 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*70*5 13,835,000
539 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*80*4 11,296,000
540 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*80*5 12,581,000
541 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*80*6 13,882,000
542 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*80*4 12,810,000
543 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*80*5 14,478,000
544 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*80*6 16,145,000
545 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*80*4 14,263,000
546 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*80*5 16,298,000
547 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*80*6 18,317,000
548 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*80*4 15,746,000
549 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*80*5 18,149,000
550 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*80*6 20,548,000
551 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*80*4 17,199,000
552 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*80*5 19,999,000
553 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*80*6 22,766,000
554 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*90*4 11,664,000
555 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*90*5 13,025,000
556 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*90*6 14,386,000
557 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*90*4 13,285,000
558 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*90*5 15,060,000
559 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*90*6 16,801,000
560 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*90*4 14,844,000
561 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*90*5 17,001,000
562 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*90*6 19,142,000
563 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*90*4 16,419,000
564 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*90*5 18,974,000
565 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*90*6 21,512,000
566 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*90*4 18,010,000
567 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*90*5 20,948,000
568 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*90*6 23,884,000
569 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*100*4 12,031,000
570 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*100*5 13,485,000
571 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*100*6 14,904,000
572 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*100*4 13,759,000
573 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*100*5 15,624,000
574 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*100*6 17,489,000
575 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*100*4 15,411,000
576 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*100*5 17,689,000
577 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*100*6 19,968,000
578 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*100*4 17,092,000
579 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*100*5 19,677,000
580 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*100*6 22,491,000
581 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*100*4 18,774,000
582 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*100*5 21,955,000
583 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*100*6 25,013,000
584 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*120*4 12,795,000
585 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*120*5 14,386,000
586 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 115*120*6 15,962,000
587 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*120*4 14,722,000
588 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*120*5 16,786,000
589 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 156*120*6 18,852,000
590 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*120*4 16,573,000
591 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*120*5 19,112,000
592 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 194*120*6 21,633,000
593 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*120*4 18,454,000
594 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*120*5 21,467,000
595 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 230*120*6 24,466,000
596 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*120*4 20,349,000
597 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*120*5 23,822,000
598 ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر 270*120*6 27,294,000
599 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*70*5 12,673,000
600 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*70*6 13,865,000
601 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*70*7 15,075,000
602 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*70*5 14,431,000
603 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*70*6 15,994,000
604 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*70*7 17,537,000
605 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*70*5 16,098,000
606 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*70*6 17,979,000
607 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*70*7 19,877,000
608 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*70*5 17,811,000
609 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*70*6 20,045,000
610 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*70*7 22,262,000
611 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*70*5 19,524,000
612 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*70*6 22,093,000
613 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*70*7 24,710,000
614 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*80*5 13,147,000
615 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*80*6 14,431,000
616 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*80*7 15,716,000
617 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*80*5 16,237,000
618 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*80*6 18,133,000
619 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*80*7 20,029,000
620 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*80*5 16,910,000
621 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*80*6 18,897,000
622 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*80*7 20,929,000
623 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*80*5 18,715,000
624 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*80*6 21,114,000
625 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*80*7 23,516,000
626 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*80*5 20,564,000
627 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*80*6 23,334,000
628 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*80*7 26,117,000
629 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*90*5 13,637,000
630 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*90*6 14,998,000
631 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*90*7 16,359,000
632 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*90*5 15,655,000
633 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*90*6 17,430,000
634 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*90*7 19,188,000
635 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*90*5 17,598,000
636 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*90*6 19,737,000
637 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*90*7 22,032,000
638 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*90*5 19,570,000
639 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*90*6 22,124,000
640 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*90*7 24,678,000
641 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*90*5 21,559,000
642 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*90*6 24,496,000
643 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*90*7 27,447,000
644 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*100*5 14,079,000
645 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*100*6 15,516,000
646 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*100*7 16,985,000
647 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*100*5 16,237,000
648 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*100*6 18,101,000
649 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*100*7 19,968,000
650 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*100*5 18,300,000
651 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*100*6 20,579,000
652 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*100*7 22,857,000
653 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*100*5 20,397,000
654 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*100*6 23,102,000
655 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*100*7 25,811,000
656 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*100*5 22,507,000
657 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*100*6 25,626,000
658 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*100*7 28,761,000
659 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*120*5 14,998,000
660 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*120*6 16,588,000
661 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 115*120*7 18,178,000
662 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*120*5 17,412,000
663 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*120*6 19,478,000
664 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 156*120*7 21,542,000
665 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*120*5 19,723,000
666 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*120*6 22,262,000
667 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 194*120*7 24,801,000
668 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*120*5 22,079,000
669 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*120*6 25,091,000
670 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 230*120*7 28,102,000
671 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*120*5 24,433,000
672 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*120*6 27,905,000
673 ست راک سنگین ارتفاع 6 متر 270*120*7 31,389,000
674 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*70*5 13,147,000
675 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*70*6 14,340,000
676 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*70*7 15,548,000
677 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*70*5 14,904,000
678 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*70*6 16,449,000
679 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*70*7 18,010,000
680 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*70*5 16,573,000
681 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*70*6 18,454,000
682 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*70*7 20,349,000
683 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*70*5 18,286,000
684 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*70*6 20,503,000
685 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*70*7 22,735,000
686 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*70*5 19,982,000
687 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*70*6 22,567,000
688 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*70*7 25,121,000
689 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*80*5 13,606,000
690 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*80*6 14,891,000
691 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*80*7 16,176,000
692 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*80*5 15,503,000
693 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*80*6 17,168,000
694 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*80*7 18,837,000
695 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*80*5 17,321,000
696 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*80*6 19,356,000
697 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*80*7 21,390,000
698 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*80*5 19,173,000
699 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*80*6 21,573,000
700 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*80*7 23,975,000
701 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*80*5 21,021,000
702 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*80*6 23,791,000
703 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*80*7 26,558,000
704 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*90*5 14,079,000
705 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*90*6 15,442,000
706 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*90*7 16,801,000
707 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*90*5 16,114,000
708 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*90*6 17,872,000
709 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*90*7 19,647,000
710 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*90*5 18,057,000
711 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*90*6 20,213,000
712 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*90*7 22,355,000
713 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*90*5 20,029,000
714 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*90*6 22,583,000
715 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*90*7 25,137,000
716 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*90*5 22,002,000
717 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*90*6 24,954,000
718 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*90*7 27,890,000
719 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*100*5 14,554,000
720 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*100*6 15,994,000
721 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*100*7 17,430,000
722 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*100*5 16,695,000
723 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*100*6 18,593,000
724 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*100*7 20,441,000
725 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*100*5 18,774,000
726 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*100*6 21,052,000
727 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*100*7 23,334,000
728 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*100*5 20,870,000
729 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*100*6 23,638,000
730 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*100*7 26,282,000
731 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*100*5 22,981,000
732 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*100*6 26,100,000
733 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*100*7 29,221,000
734 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*120*5 15,473,000
735 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*120*6 17,062,000
736 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 115*120*7 18,653,000
737 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*120*5 17,872,000
738 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*120*6 19,953,000
739 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 156*120*7 22,018,000
740 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*120*5 20,276,000
741 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*120*6 22,735,000
742 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 194*120*7 25,321,000
743 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*120*5 22,553,000
744 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*120*6 25,550,000
745 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 230*120*7 28,563,000
746 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*120*5 24,906,000
747 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*120*6 28,379,000
748 ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر 270*120*7 31,866,000
749 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*70*6 14,904,000
750 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*70*7 16,114,000
751 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*70*8 17,307,000
752 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*70*6 17,031,000
753 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*70*7 18,575,000
754 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*70*6 19,035,000
755 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*70*7 20,916,000
756 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*70*6 21,084,000
757 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*70*7 23,304,000
758 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*70*8 25,535,000
759 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*70*6 23,133,000
760 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*70*7 25,702,000
761 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*70*8 28,270,000
762 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*70*8 20,121,000
763 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*70*8 22,796,000
764 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*80*6 15,516,000
765 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*80*7 16,786,000
766 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*80*8 18,087,000
767 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*80*6 17,797,000
768 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*80*7 19,463,000
769 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*80*8 21,130,000
770 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*80*6 19,968,000
771 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*80*7 22,002,000
772 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*80*8 24,021,000
773 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*80*6 22,185,000
774 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*80*7 24,602,000
775 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*80*8 27,003,000
776 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*80*6 24,418,000
777 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*80*7 27,187,000
778 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*80*8 29,954,000
779 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*90*6 16,052,000
780 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*90*7 17,412,000
781 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*90*8 18,774,000
782 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*90*6 18,485,000
783 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*90*7 20,276,000
784 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*90*8 22,032,000
785 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*90*6 20,809,000
786 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*90*7 22,965,000
787 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*90*8 25,121,000
788 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*90*6 23,179,000
789 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*90*7 25,750,000
790 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*90*8 28,287,000
791 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*90*6 25,550,000
792 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*90*7 28,502,000
793 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*90*8 31,437,000
794 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*100*6 16,573,000
795 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*100*7 18,010,000
796 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*100*8 19,448,000
797 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*100*6 19,157,000
798 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*100*7 21,021,000
799 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*100*8 22,888,000
800 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*100*6 21,633,000
801 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*100*7 23,929,000
802 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*100*8 26,193,000
803 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*100*6 24,158,000
804 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*100*7 26,865,000
805 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*100*8 29,556,000
806 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*100*6 26,681,000
807 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*100*7 29,816,000
808 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*100*8 29,221,000
809 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*120*6 17,704,000
810 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*120*7 19,279,000
811 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 115*120*8 20,886,000
812 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*120*6 20,579,000
813 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*120*7 22,658,000
814 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 156*120*8 24,724,000
815 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*120*6 23,362,000
816 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*120*7 25,916,000
817 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 194*120*8 28,440,000
818 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*120*6 26,193,000
819 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*120*7 29,205,000
820 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 230*120*8 32,201,000
821 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*120*6 29,021,000
822 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*120*7 32,508,000
823 ست راک سنگین ارتفاع 7 متر 270*120*8 35,796,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر2 طبقه2,879,510
2ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر3 طبقه2,893,650
3ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه4,351,080
4ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر2 طبقه3,506,720
5ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر3 طبقه4,566,210
6ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه5,563,080
7ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر2 طبقه4,408,650
8ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر3 طبقه5,918,600
9ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه7,423,500
10ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر2 طبقه5,021,720
11ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر3 طبقه6,753,870
12ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه8,482,990
13ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر2 طبقه4,013,740
14ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر3 طبقه5,220,690
15ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه6,447,840
16ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر2 طبقه3,260,280
17ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر3 طبقه4,108,680
18ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه4,957,080
19ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر3 طبقه4,814,670
20ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه5,663,070
21ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر5 طبقه6,517,530
22ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر3 طبقه5,938,800
23ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه7,143,730
24ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر5 طبقه8,362,800
25ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر3 طبقه7,456,830
26ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه9,185,950
27ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر5 طبقه10,917,090
28ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر3 طبقه6,527,630
29ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه8,033,540
30ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر5 طبقه9,536,420
31ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر3 طبقه5,166,150
32ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه6,217,560
33ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر5 طبقه7,272,000
34ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر3 طبقه4,219,780
35ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه4,957,080
36ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر5 طبقه5,761,040
37ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه5,244,930
38ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر5 طبقه5,980,210
39ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر6 طبقه6,716,500
40ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه6,517,530
41ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر5 طبقه7,562,880
42ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر6 طبقه8,622,370
43ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر4 طبقه8,317,350
44ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر5 طبقه9,825,280
45ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر6 طبقه11,333,210
46ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه9,343,510
47ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر5 طبقه11,076,670
48ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر6 طبقه12,796,700
49ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه7,308,360
50ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر5 طبقه8,527,430
51ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر6 طبقه9,754,580
52ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر4 طبقه5,822,650
53ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر5 طبقه6,674,080
54ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر6 طبقه7,517,430
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*70*24,744,980
2ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*70*35,907,490
3ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*70*47,071,010
4ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*70*25,423,700
5ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*70*36,926,580
6ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*70*48,428,450
7ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*70*26,069,090
8ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*70*37,895,170
9ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*70*49,719,230
10ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*70*26,723,570
11ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*70*38,881,940
12ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*70*411,038,290
13ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*70*27,386,130
14ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*70*39,881,840
15ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*70*412,353,310
16ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*80*24,887,390
17ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*80*36,126,660
18ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*80*47,359,870
19ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*80*25,619,640
20ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*80*37,215,440
21ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*80*48,380,980
22ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*80*26,314,520
23ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*80*38,253,720
24ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*80*410,189,890
25ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*80*27,014,450
26ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*80*39,313,210
27ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*80*411,618,030
28ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*80*27,715,390
29ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*80*310,359,570
30ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*80*413,031,020
31ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*90*24,836,890
32ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*90*36,175,140
33ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*90*47,517,430
34ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*90*25,796,390
35ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*90*37,495,210
36ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*90*49,193,020
37ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*90*26,535,710
38ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*90*38,613,280
39ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*90*410,653,480
40ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*90*27,294,220
41ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*90*39,740,440
42ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*90*412,181,610
43ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*90*28,049,700
44ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*90*310,869,620
45ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*90*413,689,540
46ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*100*25,170,190
47ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*100*36,544,800
48ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*100*47,933,550
49ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*100*25,991,320
50ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*100*37,787,100
51ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*100*49,571,770
52ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*100*26,793,260
53ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*100*38,954,660
54ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*100*411,148,380
55ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*100*27,577,020
56ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*100*310,158,580
57ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*100*412,753,270
58ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*100*28,380,980
59ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*100*311,371,590
60ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*100*414,360,180
61ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*120*25,445,920
62ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*120*36,987,180
63ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*120*48,520,360
64ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*120*26,381,180
65ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*120*38,370,880
66ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*120*410,359,570
67ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*120*27,272,000
68ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*120*39,705,090
69ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*120*412,135,150
70ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*120*28,174,940
71ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*120*311,054,450
72ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*120*413,896,590
73ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*120*29,075,860
74ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*120*312,413,910
75ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*120*415,733,780
76ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*70*25,083,330
77ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*70*36,256,950
78ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*70*47,420,470
79ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*70*25,763,060
80ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*70*37,272,000
81ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*70*48,780,940
82ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*70*26,403,400
83ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*70*38,243,620
84ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*70*410,064,650
85ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*70*27,071,010
86ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*70*39,232,410
87ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*70*411,393,810
88ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*70*27,386,130
89ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*70*39,881,840
90ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*70*412,353,310
91ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*80*25,276,240
92ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*80*36,513,490
93ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*80*47,749,730
94ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*80*26,003,440
95ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*80*37,593,180
96ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*80*49,200,090
97ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*80*26,699,330
98ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*80*38,644,590
99ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*80*410,590,860
100ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*80*27,402,290
101ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*80*39,710,140
102ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*80*412,006,880
103ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*80*28,104,240
104ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*80*310,760,540
105ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*80*413,413,810
106ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*90*25,445,920
107ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*90*36,760,940
108ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*90*48,065,860
109ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*90*26,219,580
110ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*90*37,919,410
111ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*90*49,618,230
112ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*90*26,976,070
113ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*90*39,031,420
114ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*90*411,098,890
115ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*90*27,710,340
116ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*90*310,158,580
117ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*90*412,608,840
118ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*90*28,473,900
119ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*90*311,293,820
120ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*90*414,112,730
121ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*100*25,649,940
122ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*100*37,022,530
123ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*100*48,404,210
124ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*100*26,465,010
125ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*100*38,256,750
126ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*100*410,049,500
127ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*100*27,253,820
128ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*100*39,441,480
129ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*100*28,056,770
130ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*100*310,635,300
131ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*100*413,224,940
132ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*100*28,863,760
133ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*100*311,842,250
134ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*100*414,837,910
135ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*120*26,018,590
136ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*120*37,553,790
137ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*120*49,075,860
138ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*120*26,961,930
139ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*120*38,931,430
140ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*120*410,920,120
141ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*120*27,844,670
142ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*120*310,273,720
143ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*120*412,691,660
144ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*120*28,738,520
145ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*120*311,618,030
146ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*120*414,498,550
147ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*120*29,635,400
148ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*120*312,971,430
149ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*120*416,296,350
150ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*70*37,131,610
151ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*70*48,352,700
152ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*70*59,554,600
153ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*70*38,194,130
154ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*70*49,758,620
155ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*70*511,333,210
156ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*70*39,217,260
157ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*70*411,117,070
158ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*70*513,015,870
159ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*70*310,252,510
160ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*70*412,490,670
161ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*70*514,746,000
162ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*70*311,283,720
163ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*70*413,880,430
164ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*70*516,460,980
165ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*80*37,440,670
166ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*80*48,738,520
167ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*80*510,035,360
168ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*80*38,599,140
169ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*80*410,282,810
170ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*80*511,950,320
171ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*80*39,693,980
172ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*80*411,749,330
173ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*80*513,788,520
174ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*80*310,808,010
175ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*80*413,232,010
176ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*80*515,658,030
177ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*80*311,935,170
178ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*80*414,728,830
179ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*80*517,525,520
180ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*90*37,717,410
181ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*90*49,093,030
182ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*90*510,466,630
183ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*90*38,954,660
184ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*90*410,728,220
185ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*90*512,520,970
186ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*90*310,128,280
187ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*90*412,303,820
188ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*90*514,483,400
189ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*90*311,333,210
190ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*90*413,896,590
191ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*90*516,475,120
192ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*90*312,520,970
193ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*90*415,503,500
194ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*90*518,468,860
195ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*100*38,012,330
196ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*100*49,449,560
197ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*100*510,899,920
198ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*100*39,309,170
199ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*100*411,192,820
200ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*100*513,076,470
201ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*100*310,405,020
202ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*100*412,862,350
203ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*100*515,164,140
204ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*100*311,842,250
205ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*100*414,561,170
206ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*100*517,294,230
207ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*100*313,107,780
208ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*100*416,258,980
209ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*100*519,409,170
210ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*120*38,581,970
211ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*120*410,172,720
212ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*120*511,780,640
213ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*120*310,035,360
214ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*120*412,121,010
215ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*120*514,219,790
216ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*120*311,440,270
217ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*120*414,003,650
218ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*120*516,569,050
219ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*120*312,876,490
220ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*120*415,903,460
221ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*120*518,947,600
222ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*120*314,299,580
223ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*120*417,802,260
224ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*120*521,325,140
225ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*70*37,625,500
226ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*70*48,844,570
227ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*70*510,049,500
228ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*70*38,692,060
229ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*70*410,252,510
230ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*70*511,828,110
231ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*70*39,710,140
232ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*70*411,609,950
233ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*70*513,509,760
234ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*70*310,728,220
235ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*70*412,985,570
236ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*70*515,240,900
237ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*70*311,766,500
238ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*70*414,374,320
239ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*70*516,953,860
240ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*80*37,933,550
241ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*80*49,232,410
242ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*80*510,530,260
243ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*80*39,093,030
244ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*80*410,760,540
245ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*80*512,444,210
246ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*80*310,189,890
247ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*80*412,244,230
248ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*80*514,282,410
249ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*80*311,317,050
250ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*80*413,725,900
251ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*80*516,153,940
252ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*80*312,429,060
253ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*80*415,225,750
254ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*80*518,019,410
255ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*90*38,228,470
256ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*90*49,601,060
257ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*90*510,978,700
258ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*90*39,462,690
259ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*90*411,241,300
260ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*90*513,031,020
261ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*90*310,635,300
262ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*90*412,815,890
263ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*90*514,992,440
264ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*90*311,842,250
265ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*90*414,405,630
266ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*90*516,953,860
267ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*90*313,031,020
268ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*90*416,011,530
269ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*90*518,977,900
270ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*100*38,536,520
271ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*100*49,974,760
272ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*100*511,426,130
273ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*100*39,834,370
274ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*100*411,718,020
275ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*100*513,571,370
276ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*100*311,083,740
277ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*100*413,385,530
278ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*100*515,690,350
279ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*100*312,368,460
280ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*100*415,083,340
281ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*100*517,820,440
282ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*100*313,633,990
283ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*100*416,784,180
284ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*100*519,934,370
285ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*120*39,093,030
286ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*120*410,682,770
287ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*120*512,290,690
288ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*120*310,653,480
289ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*120*412,739,130
290ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*120*514,822,760
291ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*120*312,059,400
292ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*120*414,622,780
293ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*120*517,171,010
294ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*120*313,480,470
295ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*120*416,522,590
296ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*120*519,549,560
297ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*120*314,901,540
298ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*120*418,483,000
299ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*120*521,927,100
300ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*70*38,212,310
301ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*70*49,431,380
302ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*70*510,635,300
303ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*70*39,276,850
304ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*70*410,839,320
305ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*70*512,413,910
306ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*70*310,296,950
307ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*70*412,198,780
308ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*70*514,112,730
309ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*70*311,333,210
310ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*70*413,571,370
311ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*70*515,827,710
312ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*70*312,368,460
313ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*70*414,961,130
314ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*70*517,555,820
315ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*80*38,536,520
316ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*80*49,819,220
317ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*80*511,130,200
318ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*80*39,680,850
319ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*80*411,363,510
320ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*80*513,045,160
321ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*80*310,790,840
322ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*80*412,832,050
323ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*80*514,885,380
324ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*80*311,871,540
325ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*80*414,328,870
326ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*80*516,753,880
327ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*80*313,031,020
328ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*80*415,827,710
329ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*80*518,622,380
330ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*90*38,813,260
331ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*90*410,172,720
332ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*90*310,049,500
333ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*90*411,842,250
334ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*90*513,619,850
335ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*90*311,241,300
336ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*90*413,401,690
337ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*90*515,580,260
338ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*90*312,429,060
339ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*90*415,009,610
340ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*90*517,586,120
341ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*90*313,633,990
342ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*90*416,599,350
343ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*90*519,579,860
344ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*100*39,107,170
345ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*100*410,559,550
346ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*100*512,012,940
347ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*100*310,405,020
348ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*100*412,290,690
349ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*100*514,189,490
350ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*100*311,656,410
351ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*100*413,973,350
352ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*100*516,275,140
353ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*100*312,938,100
354ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*100*415,671,160
355ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*100*518,391,090
356ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*100*314,206,660
357ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*100*417,370,990
358ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*100*520,552,490
359ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*120*39,726,300
360ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*120*411,317,050
361ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*120*512,922,950
362ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*120*311,209,990
363ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*120*413,292,610
364ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*120*515,394,420
365ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*120*312,581,570
366ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*120*415,147,980
367ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*120*517,695,200
368ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*120*314,003,650
369ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*120*416,953,860
370ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*120*520,075,770
371ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*120*315,455,020
372ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*120*418,947,600
373ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*120*522,453,310
374ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*70*49,894,970
375ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*70*511,100,910
376ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*70*612,303,820
377ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*70*411,301,900
378ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*70*512,876,490
379ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*70*614,435,930
380ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*70*412,661,360
381ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*70*514,561,170
382ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*70*616,475,120
383ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*70*414,035,970
384ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*70*516,291,300
385ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*70*618,545,620
386ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*70*415,425,730
387ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*70*518,019,410
388ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*70*620,614,100
389ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*80*410,282,810
390ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*80*511,580,660
391ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*80*612,876,490
392ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*80*411,828,110
393ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*80*513,509,760
394ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*80*615,178,280
395ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*80*413,292,610
396ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*80*515,333,820
397ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*80*617,388,160
398ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*80*414,791,450
399ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*80*517,201,310
400ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*80*619,627,330
401ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*80*416,275,140
402ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*80*519,070,820
403ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*80*621,868,520
404ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*90*410,653,480
405ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*90*512,026,070
406ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*90*613,401,690
407ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*90*412,290,690
408ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*90*514,081,420
409ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*90*615,859,020
410ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*90*413,865,280
411ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*90*516,043,850
412ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*90*618,221,410
413ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*90*415,473,200
414ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*90*518,037,590
415ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*90*620,614,100
416ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*90*417,062,940
417ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*90*520,028,300
418ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*90*623,009,820
419ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*100*411,022,130
420ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*100*512,490,670
421ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*100*613,944,060
422ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*100*412,768,420
423ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*100*514,653,080
424ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*100*616,537,740
425ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*100*414,453,100
426ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*100*516,753,880
427ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*100*619,053,650
428ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*100*416,153,940
429ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*100*518,869,830
430ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*100*621,603,900
431ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*100*417,850,740
432ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*100*521,001,940
433ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*100*624,153,140
434ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*120*411,766,500
435ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*120*513,371,390
436ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*120*614,979,310
437ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*120*413,711,760
438ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*120*515,795,390
439ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*120*617,881,040
440ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*120*415,580,260
441ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*120*518,143,640
442ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*120*620,693,890
443ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*120*417,480,070
444ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*120*520,522,190
445ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*120*623,550,170
446ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*120*419,396,040
447ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*120*522,900,740
448ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*120*626,408,470
449ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*70*410,559,550
450ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*70*511,780,640
451ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*70*612,985,570
452ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*70*411,994,760
453ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*70*513,555,210
454ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*70*615,131,820
455ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*70*413,340,080
456ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*70*515,240,900
457ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*70*617,154,850
458ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*70*414,714,690
459ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*70*516,969,010
460ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*70*619,225,350
461ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*70*416,090,310
462ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*70*518,654,700
463ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*70*621,294,840
464ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*80*410,945,370
465ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*80*512,244,230
466ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*80*613,540,060
467ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*80*412,490,670
468ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*80*514,159,190
469ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*80*615,843,870
470ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*80*413,959,210
471ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*80*515,995,370
472ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*80*618,050,720
473ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*80*415,441,890
474ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*80*517,865,890
475ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*80*620,290,900
476ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*80*416,937,700
477ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*80*519,734,390
478ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*80*622,530,070
479ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*90*411,317,050
480ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*90*512,691,660
481ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*90*614,065,260
482ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*90*412,954,260
483ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*90*514,746,000
484ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*90*616,522,590
485ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*90*414,529,860
486ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*90*516,707,420
487ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*90*618,884,980
488ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*90*416,121,620
489ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*90*518,716,310
490ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*90*621,280,700
491ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*90*417,727,520
492ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*90*520,693,890
493ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*90*623,672,380
494ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*100*411,688,730
495ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*100*513,139,090
496ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*100*614,596,520
497ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*100*413,434,010
498ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*100*515,316,650
499ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*100*617,201,310
500ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*100*415,102,530
501ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*100*517,419,470
502ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*100*619,719,240
503ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*100*416,800,340
504ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*100*519,534,410
505ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*100*622,270,500
506ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*100*418,500,170
507ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*100*521,663,490
508ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*100*624,815,700
509ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*120*412,460,370
510ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*120*514,065,260
511ست راک سنگین ارتفاع 5 متر115*120*615,671,160
512ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*120*414,405,630
513ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*120*516,491,280
514ست راک سنگین ارتفاع 5 متر156*120*618,575,920
515ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*120*416,275,140
516ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*120*518,839,530
517ست راک سنگین ارتفاع 5 متر194*120*621,388,770
518ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*120*418,190,100
519ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*120*521,219,090
520ست راک سنگین ارتفاع 5 متر230*120*624,247,070
521ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*120*420,090,920
522ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*120*523,595,620
523ست راک سنگین ارتفاع 5 متر270*120*627,102,340
524ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*70*410,991,830
525ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*70*512,198,780
526ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*70*613,417,850
527ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*70*412,413,910
528ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*70*615,547,940
529ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*70*413,773,370
530ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*70*515,671,160
531ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*70*617,586,120
532ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*70*415,147,980
533ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*70*517,388,160
534ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*70*619,642,480
535ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*70*416,522,590
536ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*70*519,116,270
537ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*70*621,711,970
538ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*70*513,973,350
539ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*80*411,408,960
540ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*80*512,706,810
541ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*80*614,020,820
542ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*80*412,938,100
543ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*80*514,622,780
544ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*80*616,306,450
545ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*80*414,405,630
546ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*80*516,460,980
547ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*80*618,500,170
548ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*80*415,903,460
549ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*80*518,330,490
550ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*80*620,753,480
551ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*80*417,370,990
552ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*80*520,198,990
553ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*80*622,993,660
554ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*90*411,780,640
555ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*90*513,155,250
556ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*90*614,529,860
557ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*90*413,417,850
558ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*90*515,210,600
559ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*90*616,969,010
560ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*90*414,992,440
561ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*90*517,171,010
562ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*90*619,333,420
563ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*90*416,583,190
564ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*90*519,163,740
565ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*90*621,727,120
566ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*90*418,190,100
567ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*90*521,157,480
568ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*90*624,122,840
569ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*100*412,151,310
570ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*100*513,619,850
571ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*100*615,053,040
572ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*100*413,896,590
573ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*100*515,780,240
574ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*100*617,663,890
575ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*100*415,565,110
576ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*100*517,865,890
577ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*100*620,167,680
578ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*100*417,262,920
579ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*100*519,873,770
580ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*100*622,715,910
581ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*100*418,961,740
582ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*100*522,174,550
583ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*100*625,263,130
584ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*120*412,922,950
585ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*120*514,529,860
586ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر115*120*616,121,620
587ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*120*414,869,220
588ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*120*516,953,860
589ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر156*120*619,040,520
590ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*120*416,738,730
591ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*120*519,303,120
592ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر194*120*621,849,330
593ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*120*418,638,540
594ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*120*521,681,670
595ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر230*120*624,710,660
596ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*120*420,552,490
597ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*120*524,060,220
598ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر270*120*627,566,940
599ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*70*512,799,730
600ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*70*614,003,650
601ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*70*715,225,750
602ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*70*514,575,310
603ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*70*616,153,940
604ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*70*717,712,370
605ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*70*516,258,980
606ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*70*618,158,790
607ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*70*720,075,770
608ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*70*517,989,110
609ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*70*620,245,450
610ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*70*722,484,620
611ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*70*519,719,240
612ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*70*622,313,930
613ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*70*724,957,100
614ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*80*513,278,470
615ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*80*614,575,310
616ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*80*715,873,160
617ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*80*516,399,370
618ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*80*618,314,330
619ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*80*720,229,290
620ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*80*517,079,100
621ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*80*619,085,970
622ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*80*721,138,290
623ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*80*518,902,150
624ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*80*621,325,140
625ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*80*723,751,160
626ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*80*520,769,640
627ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*80*623,567,340
628ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*80*726,378,170
629ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*90*513,773,370
630ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*90*615,147,980
631ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*90*716,522,590
632ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*90*515,811,550
633ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*90*617,604,300
634ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*90*719,379,880
635ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*90*517,773,980
636ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*90*619,934,370
637ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*90*722,252,320
638ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*90*519,765,700
639ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*90*622,345,240
640ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*90*724,924,780
641ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*90*521,774,590
642ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*90*624,740,960
643ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*90*727,721,470
644ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*100*514,219,790
645ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*100*615,671,160
646ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*100*717,154,850
647ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*100*516,399,370
648ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*100*618,282,010
649ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*100*720,167,680
650ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*100*518,483,000
651ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*100*620,784,790
652ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*100*723,085,570
653ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*100*520,600,970
654ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*100*623,333,020
655ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*100*726,069,110
656ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*100*522,732,070
657ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*100*625,882,260
658ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*100*729,048,610
659ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*120*515,147,980
660ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*120*616,753,880
661ست راک سنگین ارتفاع 6 متر115*120*718,359,780
662ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*120*517,586,120
663ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*120*619,672,780
664ست راک سنگین ارتفاع 6 متر156*120*721,757,420
665ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*120*519,920,230
666ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*120*622,484,620
667ست راک سنگین ارتفاع 6 متر194*120*725,049,010
668ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*120*522,299,790
669ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*120*625,341,910
670ست راک سنگین ارتفاع 6 متر230*120*728,383,020
671ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*120*524,677,330
672ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*120*628,184,050
673ست راک سنگین ارتفاع 6 متر270*120*731,702,890
674ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*70*513,278,470
675ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*70*614,483,400
676ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*70*715,703,480
677ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*70*515,053,040
678ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*70*616,613,490
679ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*70*718,190,100
680ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*70*516,738,730
681ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*70*618,638,540
682ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*70*720,552,490
683ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*70*518,468,860
684ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*70*620,708,030
685ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*70*722,962,350
686ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*70*520,181,820
687ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*70*622,792,670
688ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*70*725,372,210
689ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*80*513,742,060
690ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*80*615,039,910
691ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*80*716,337,760
692ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*80*515,658,030
693ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*80*617,339,680
694ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*80*719,025,370
695ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*80*517,494,210
696ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*80*619,549,560
697ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*80*721,603,900
698ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*80*519,364,730
699ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*80*621,788,730
700ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*80*724,214,750
701ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*80*521,231,210
702ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*80*624,028,910
703ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*80*726,823,580
704ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*90*514,219,790
705ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*90*615,596,420
706ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*90*716,969,010
707ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*90*516,275,140
708ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*90*618,050,720
709ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*90*719,843,470
710ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*90*518,237,570
711ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*90*620,415,130
712ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*90*722,578,550
713ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*90*520,229,290
714ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*90*622,808,830
715ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*90*725,388,370
716ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*90*522,222,020
717ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*90*625,203,540
718ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*90*728,168,900
719ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*100*514,699,540
720ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*100*616,153,940
721ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*100*717,604,300
722ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*100*516,861,950
723ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*100*618,778,930
724ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*100*720,645,410
725ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*100*518,961,740
726ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*100*621,262,520
727ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*100*723,567,340
728ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*100*521,078,700
729ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*100*623,874,380
730ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*100*726,544,820
731ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*100*523,210,810
732ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*100*626,361,000
733ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*100*729,513,210
734ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*120*515,627,730
735ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*120*617,232,620
736ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر115*120*718,839,530
737ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*120*518,050,720
738ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*120*620,152,530
739ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر156*120*722,238,180
740ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*120*520,478,760
741ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*120*622,962,350
742ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر194*120*725,574,210
743ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*120*522,778,530
744ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*120*625,805,500
745ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر230*120*728,848,630
746ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*120*525,155,060
747ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*120*628,662,790
748ست راک سنگین ارتفاع 6/5 متر270*120*732,184,660
749ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*70*615,053,040
750ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*70*716,275,140
751ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*70*817,480,070
752ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*70*617,201,310
753ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*70*718,760,750
754ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*70*619,225,350
755ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*70*721,125,160
756ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*70*621,294,840
757ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*70*723,537,040
758ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*70*825,790,350
759ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*70*623,364,330
760ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*70*725,959,020
761ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*70*828,552,700
762ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*70*820,322,210
763ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*70*823,023,960
764ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*80*615,671,160
765ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*80*716,953,860
766ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*80*818,267,870
767ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*80*617,974,970
768ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*80*719,657,630
769ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*80*821,341,300
770ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*80*620,167,680
771ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*80*722,222,020
772ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*80*824,261,210
773ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*80*622,406,850
774ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*80*724,848,020
775ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*80*827,273,030
776ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*80*624,662,180
777ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*80*727,458,870
778ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*80*830,253,540
779ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*90*616,212,520
780ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*90*717,586,120
781ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*90*818,961,740
782ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*90*618,669,850
783ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*90*720,478,760
784ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*90*822,252,320
785ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*90*621,017,090
786ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*90*723,194,650
787ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*90*825,372,210
788ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*90*623,410,790
789ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*90*726,007,500
790ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*90*828,569,870
791ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*90*625,805,500
792ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*90*728,787,020
793ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*90*831,751,370
794ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*100*616,738,730
795ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*100*718,190,100
796ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*100*819,642,480
797ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*100*619,348,570
798ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*100*721,231,210
799ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*100*823,116,880
800ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*100*621,849,330
801ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*100*724,168,290
802ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*100*826,454,930
803ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*100*624,399,580
804ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*100*727,133,650
805ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*100*829,851,560
806ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*100*626,947,810
807ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*100*730,114,160
808ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*100*829,513,210
809ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*120*617,881,040
810ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*120*719,471,790
811ست راک سنگین ارتفاع 7 متر115*120*821,094,860
812ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*120*620,784,790
813ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*120*722,884,580
814ست راک سنگین ارتفاع 7 متر156*120*824,971,240
815ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*120*623,595,620
816ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*120*726,175,160
817ست راک سنگین ارتفاع 7 متر194*120*828,724,400
818ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*120*626,454,930
819ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*120*729,497,050
820ست راک سنگین ارتفاع 7 متر230*120*832,523,010
821ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*120*629,311,210
822ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*120*732,833,080
823ست راک سنگین ارتفاع 7 متر270*120*836,153,960

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308