فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه فروشگاهی


 لیست قیمت اردیبهشت 1401

 صفحه فروشگاهی
سایز 95 ضخامت
0.7mm 
 صفحه فروشگاهی سایز 15cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  599,300
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  715,000
 صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  829,400
 صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  947,700
 صفحه فروشگاهی سایز 35cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,064,700
 صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,180,400
 صفحه فروشگاهی سایز 50cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,394,900
 صفحه فروشگاهی سایز 60cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,610,700
 صفحه فروشگاهی
سایز 80 ضخامت
0.7میل 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  620,100
 صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  720,200
 صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  821,600
 صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  1,020,500
 صفحه فروشگاهی
سایز 70 ضخامت
0.7میل 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  543,400
 صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  634,400
 صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  721,500
 صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  898,300
 صفحه فروشگاهی
سایز 55 ضخامت
0.7میل 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  432,900
 صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  505,700
 صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  579,800
 صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  711,100
 صفحه پشت
ضخامت 0.7میل 
 صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  819,000
 صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  672,100
 صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  598,000
 صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ   صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ سایز 30cm*95cm ضخامت 0.9mm  1,205,100
 صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ سایز 30cm*95cm ضخامت 0.7mm  998,400
 زاویه های فروشگاهی
ترانس دار 1.5میل
پیم دار
  
 زاویه فروشگاهی سایز 20cm ضخامت 1.5mm  85,800
 زاویه فروشگاهی سایز 25cm ضخامت 1.5mm  101,400
 زاویه فروشگاهی سایز 30cm ضخامت 1.5mm  119,600
 زاویه فروشگاهی سایز 35cm ضخامت 1.5mm  135,200
 زاویه های فروشگاهی
ترانس دار 2میل
پیم دار  
 زاویه فروشگاهی سایز 15cm ضخامت 2mm  166,400
 زاویه فروشگاهی سایز 20cm ضخامت 2mm  106,600
 زاویه فروشگاهی سایز 25cm ضخامت 2mm  128,700
 زاویه فروشگاهی سایز 30cm ضخامت 2mm  150,800
 زاویه فروشگاهی سایز 35cm ضخامت 2mm  171,600
 زاویه فروشگاهی سایز 40cm ضخامت 2mm  192,400
 زاویه فروشگاهی سایز 50cm ضخامت 2mm  234,000
 براکت فروشگاهی جنرال ضخامت 1.5mm   براکت فروشگاهی جنرال سایز 20cm ضخامت 1.5mm  96,200
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 25cm ضخامت 1.5mm  115,700
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 30cm ضخامت 1.5mm  135,200
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 35cm ضخامت 1.5mm  153,400
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 40cm ضخامت 1.5mm  171,600
 براکت فروشگاهی جنرال ضخامت 2mm   براکت فروشگاهی جنرال سایز 20cm ضخامت 2mm  127,400
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 25cm ضخامت 2mm  153,400
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 30cm ضخامت 2mm  179,400
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 35cm ضخامت 2mm  205,400
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 40cm ضخامت 2mm  231,400
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 50cm ضخامت 2mm  280,800
 براکت پرشین ضخامت 1.25mm   براکت پرشین سایز 20cm ضخامت 1.25mm  111,800
 براکت پرشین سایز 25cm ضخامت 1.25mm  127,400
 براکت پرشین سایز 30cm ضخامت 1.25mm  143,000
 براکت پرشین سایز 35cm ضخامت 1.25mm  159,900
 براکت پرشین سایز 40cm ضخامت 1.25mm  175,500
 براکت پرشین سایز 50cm ضخامت 1.25mm  201,500
 براکت پرشین ضخامت 1.5mm   براکت پرشین سایز 20cm ضخامت 1.5mm  130,000
 براکت پرشین سایز 25cm ضخامت 1.5mm  148,200
 براکت پرشین سایز 30cm ضخامت 1.5mm  166,400
 براکت پرشین سایز 35cm ضخامت 1.5mm  185,900
 براکت پرشین سایز 40cm ضخامت 1.5mm  202,800
 براکت پرشین سایز 50cm ضخامت 1.5mm  234,000
 براکت پرشین ضخامت 2mm   براکت پرشین سایز 20cm ضخامت 2mm  175,500
 براکت پرشین سایز 25cm ضخامت 2mm  198,900
 براکت پرشین سایز 30cm ضخامت 2mm  223,600
 براکت پرشین سایز 35cm ضخامت 2mm  249,600
 براکت پرشین سایز 40cm ضخامت 2mm  275,600
 براکت پرشین سایز 45cm ضخامت 2mm  295,100
 براکت پرشین سایز 50cm ضخامت 2mm  317,200
 پایه دیواری
ضخامت 1.5 عرض 7cm 
 پایه دیواری فروشگاهی طول 0.5m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  263,900
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  423,800
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1.20m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  507,000
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1.50m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  627,900
 پایه دیواری فروشگاهی طول 2m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  826,800
 پایه دیواری فروشگاهی طول 2.50m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  1,029,600
 پایه دیواری فروشگاهی طول 3m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  1,224,600
 پایه دیواری
ضخامت 1.5 عرض 8cm 
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  473,200
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1.20m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  564,200
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1.50m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  700,700
 پایه دیواری فروشگاهی طول 2m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  923,000
 پایه دیواری فروشگاهی طول 2.50m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  1,147,900
 پایه دیواری فروشگاهی طول 3m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  1,374,100
 پایه خود ایستا فروشگاهی ته 40cm ضخامت 1.5   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 1.5mm  2,762,500
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,088,800
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,443,700
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,790,800
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm  4,179,500
 پایه خود ایستا فروشگاهی ته 50cm ضخامت 1.5   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 1.5mm  2,909,400
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,240,900
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,586,700
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,926,000
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,319,900
 پایه خود ایستا فروشگاهی ته 40cm ضخامت 2   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 2mm  3,416,400
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 40cm ضخامت 2mm  3,844,100
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 2mm  4,312,100
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 40cm ضخامت 2mm  4,771,000
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 2mm  5,276,700
 پایه خود ایستا فروشگاهی ته 50cm ضخامت 2   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 2mm  3,593,200
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 50cm ضخامت 2mm  4,030,000
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 2mm  4,488,900
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 50cm ضخامت 2mm  4,940,000
 پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 2mm  5,450,900
 پایه دوبل
فروشگاهی ته 40cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,338,400
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,655,600
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,965,000
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 40cm ضخامت 1.5mm  4,322,500
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm  4,695,600
 پایه دوبل
فروشگاهی ته 50cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,616,600
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,909,100
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,267,900
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,592,900
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,972,500
 پایه دوبل
فروشگاهی ته 40cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 2mm  4,079,400
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 40cm ضخامت 2mm  4,496,700
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 2mm  4,914,000
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 40cm ضخامت 2mm  5,380,700
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 2mm  5,865,600
 پایه دوبل
فروشگاهی ته 50cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 2mm  4,418,700
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 50cm ضخامت 2mm  4,812,600
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 2mm  5,280,600
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 50cm ضخامت 2mm  5,712,200
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 2mm  6,204,900
   حفاظ پلاستیکی 95cm  1,259,700
 قید   قید فروشگاهی سایز 50cm ضخامت 0.7mm  321,100
 قید فروشگاهی سایز 70cm ضخامت 0.7mm  406,900
 قید فروشگاهی سایز 95cm ضخامت 0.7mm  531,700
 توری مش   توری مش فروشگاهی سایز 60cm * 180cm با مفتول 4mm  1,508,000
 توری مش فروشگاهی سایز 90cm * 180cm با مفتول 4mm  2,044,900
 ویترین
طبقاتی
 3طبقه  
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1m در سه طبقه  5,310,500
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1.5m در سه طبقه  6,389,500
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 2m در سه طبقه  7,575,100
 ویترین
طبقاتی
 4طبقه  
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1m در چهارطبقه  6,500,000
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1.5m در چهارطبقه  7,995,000
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 2m در چهارطبقه  9,527,700
 ویترین
  ایستاد
درپنج طبقه 
 ویترین ایستاده  ارتفاع 2m در طول 1m در پنج طبقه  9,353,500
 ویترین ایستاده  ارتفاع 2m در طول 1.5m در پنج طبقه  11,211,200
 ویترین ایستاده  ارتفاع 2m در طول 2m در پنج طبقه  13,067,600
 پایه ویترین   پایه ویترین 3 طبقه  1,201,200
 پایه ویترین 4 طبقه  1,337,700
 پایه ویترین 5 طبقه  2,345,200
 پروفیل   پروفیل 1 متری ویترین  445,900
 پروفیل 1.5 متری ویترین  624,000
 پروفیل 2 متری ویترین  808,600
 استند حبوباتی    استند حبوباتی چهار طبقه 70 سانتی  10,367,500
 کفی حبوباتی   کفی حبوباتی سایز 70cm ضخامت 0.7mm  1,817,400
 کفی حبوباتی 95*35   کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm یک قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  2,041,000
 کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm دو قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  2,368,600
 کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm سه قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  2,687,100
 کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm چهار قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  3,005,600
 کفی حبوباتی شیشه خور 95*35   کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm یک قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  2,161,900
 کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm دو قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  2,496,000
 کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm سه قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  2,810,600
 کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm چهار قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  3,118,700
 سبد تکی فروشگاهی   سبدتکی فروشگاهی زاویه دار سایز 30cm * 95cm  1,454,700
 سبدتکی فروشگاهی زاویه دار سایز 40cm * 95cm  1,641,900
 سبد زاویه دار   سبد زاویه دار سایز 35cm*70cm  1,108,900
 سبد زاویه دار سایز 35cm*47cm  942,500

 

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308