فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه فروشگاهی


 لیست قیمت فروشگاهی   تاریخ :14001/09/20 
 ردیف   تفکیک   نام کالا  قیمت (ریال)
1  صفحه فروشگاهی
سایز 95 ضخامت
0.6mm 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 95cm با ضخامت 0.6mm  642,200
2  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 95cm با ضخامت 0.6mm  743,600
3  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 95cm با ضخامت 0.6mm  847,600
4  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 95cm با ضخامت 0.6mm  1,054,300
5  صفحه فروشگاهی
سایز 80 ضخامت
0.6mm 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 80cm با ضخامت 0.6mm  562,900
6  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 80cm با ضخامت 0.6mm  651,300
7  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 80cm با ضخامت 0.6mm  739,700
8  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 80cm با ضخامت 0.6mm  924,300
9  صفحه فروشگاهی
سایز 70 ضخامت
0.6mm 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 70cm با ضخامت 0.6mm  494,000
10  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 70cm با ضخامت 0.6mm  570,700
11  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 70cm با ضخامت 0.6mm  648,700
12  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 70cm با ضخامت 0.6mm  809,900
13  صفحه فروشگاهی
سایز 55 ضخامت
0.6mm 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 55cm با ضخامت 0.6mm  393,900
14  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 55cm با ضخامت 0.6mm  457,600
15  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 55cm با ضخامت 0.6mm  523,900
16  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 55cm با ضخامت 0.6mm  638,300
17  صفحه فروشگاهی
سایز 95 ضخامت
0.7mm 
 صفحه فروشگاهی سایز 15cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  599,300
18  صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  715,000
19  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  829,400
20  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  947,700
21  صفحه فروشگاهی سایز 35cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,064,700
22  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,180,400
23  صفحه فروشگاهی سایز 50cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,394,900
24  صفحه فروشگاهی سایز 60cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  1,610,700
25  صفحه فروشگاهی
سایز 80 ضخامت
0.7میل 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  620,100
26  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  720,200
27  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  821,600
28  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  1,020,500
29  صفحه فروشگاهی
سایز 70 ضخامت
0.7میل 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  543,400
30  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  634,400
31  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  721,500
32  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  898,300
33  صفحه فروشگاهی
سایز 55 ضخامت
0.7میل 
 صفحه فروشگاهی سایز 20cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  432,900
34  صفحه فروشگاهی سایز 25cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  505,700
35  صفحه فروشگاهی سایز 30cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  579,800
36  صفحه فروشگاهی سایز 40cm * 55cm با ضخامت 0.7mm  711,100
37  صفحه پشت
ضخامت 0.7میل 
 صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 95cm با ضخامت 0.7mm  819,000
38  صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 80cm با ضخامت 0.7mm  672,100
39  صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 70cm با ضخامت 0.7mm  598,000
40  صفحه پشت
ضخامت 0.6میل 
 صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 95cm با ضخامت 0.6mm  705,900
41  صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 80cm با ضخامت 0.6mm  609,700
42  صفحه فروشگاهی پشت سایز 30cm * 70cm با ضخامت 0.6mm  533,000
43  صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ   صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ سایز 30cm*95cm ضخامت 0.9mm  1,205,100
44  صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ سایز 30cm*95cm ضخامت 0.7mm  998,400
45  زاویه های فروشگاهی
ترانس دار 1.25میل
پیم دار
  
 زاویه فروشگاهی سایز 20cm ضخامت 1.25mm  74,100
46  زاویه فروشگاهی سایز 25cm ضخامت 1.25mm  89,700
47  زاویه فروشگاهی سایز 30cm ضخامت 1.25mm  104,000
48  زاویه فروشگاهی سایز 35cm ضخامت 1.25mm  117,000
49  زاویه فروشگاهی سایز 40cm ضخامت 1.25mm  130,000
50  زاویه های فروشگاهی
ترانس دار 1.5میل
پیم دار
  
 زاویه فروشگاهی سایز 20cm ضخامت 1.5mm  85,800
51  زاویه فروشگاهی سایز 25cm ضخامت 1.5mm  101,400
52  زاویه فروشگاهی سایز 30cm ضخامت 1.5mm  119,600
53  زاویه فروشگاهی سایز 35cm ضخامت 1.5mm  135,200
54  زاویه های فروشگاهی
ترانس دار 2میل
پیم دار  
 زاویه فروشگاهی سایز 15cm ضخامت 2mm  166,400
55  زاویه فروشگاهی سایز 20cm ضخامت 2mm  106,600
56  زاویه فروشگاهی سایز 25cm ضخامت 2mm  128,700
57  زاویه فروشگاهی سایز 30cm ضخامت 2mm  150,800
58  زاویه فروشگاهی سایز 35cm ضخامت 2mm  171,600
59  زاویه فروشگاهی سایز 40cm ضخامت 2mm  192,400
60  زاویه فروشگاهی سایز 50cm ضخامت 2mm  234,000
61  زاویه های فروشگاهی
ترانس دار 1.25میل
پیم دار
  
 براکت فروشگاهی جنرال سایز 20cm ضخامت 1.25mm  83,200
62  براکت فروشگاهی جنرال سایز 25cm ضخامت 1.25mm  100,100
63  براکت فروشگاهی جنرال سایز 30cm ضخامت 1.25mm  115,700
64  براکت فروشگاهی جنرال سایز 35cm ضخامت 1.25mm  131,300
65  براکت فروشگاهی جنرال سایز 40cm ضخامت 1.25mm  146,900
66  براکت فروشگاهی جنرال ضخامت 1.5mm   براکت فروشگاهی جنرال سایز 20cm ضخامت 1.5mm  96,200
67  براکت فروشگاهی جنرال سایز 25cm ضخامت 1.5mm  115,700
68  براکت فروشگاهی جنرال سایز 30cm ضخامت 1.5mm  135,200
69  براکت فروشگاهی جنرال سایز 35cm ضخامت 1.5mm  153,400
70  براکت فروشگاهی جنرال سایز 40cm ضخامت 1.5mm  171,600
71  براکت فروشگاهی جنرال ضخامت 2mm   براکت فروشگاهی جنرال سایز 20cm ضخامت 2mm  127,400
72  براکت فروشگاهی جنرال سایز 25cm ضخامت 2mm  153,400
73  براکت فروشگاهی جنرال سایز 30cm ضخامت 2mm  179,400
74  براکت فروشگاهی جنرال سایز 35cm ضخامت 2mm  205,400
75  براکت فروشگاهی جنرال سایز 40cm ضخامت 2mm  231,400
76  براکت فروشگاهی جنرال سایز 50cm ضخامت 2mm  280,800
77  براکت پرشین ضخامت 1.25mm   براکت پرشین سایز 20cm ضخامت 1.25mm  111,800
78  براکت پرشین سایز 25cm ضخامت 1.25mm  127,400
79  براکت پرشین سایز 30cm ضخامت 1.25mm  143,000
80  براکت پرشین سایز 35cm ضخامت 1.25mm  159,900
81  براکت پرشین سایز 40cm ضخامت 1.25mm  175,500
82  براکت پرشین سایز 50cm ضخامت 1.25mm  201,500
83  براکت پرشین ضخامت 1.5mm   براکت پرشین سایز 20cm ضخامت 1.5mm  130,000
84  براکت پرشین سایز 25cm ضخامت 1.5mm  148,200
85  براکت پرشین سایز 30cm ضخامت 1.5mm  166,400
86  براکت پرشین سایز 35cm ضخامت 1.5mm  185,900
87  براکت پرشین سایز 40cm ضخامت 1.5mm  202,800
88  براکت پرشین سایز 50cm ضخامت 1.5mm  234,000
89  براکت پرشین ضخامت 2mm   براکت پرشین سایز 20cm ضخامت 2mm  175,500
90  براکت پرشین سایز 25cm ضخامت 2mm  198,900
91  براکت پرشین سایز 30cm ضخامت 2mm  223,600
92  براکت پرشین سایز 35cm ضخامت 2mm  249,600
93  براکت پرشین سایز 40cm ضخامت 2mm  275,600
94  براکت پرشین سایز 45cm ضخامت 2mm  295,100
95  براکت پرشین سایز 50cm ضخامت 2mm  317,200
96  پایه دیواری
ضخامت 1.25 عرض 7cm 
 پایه دیواری فروشگاهی طول 0.5m عرض 7cm ضخامت 1.25mm  208,000
97  پایه دیواری فروشگاهی طول 1m عرض 7cm ضخامت 1.25mm  364,000
98  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.20m عرض 7cm ضخامت 1.25mm  432,900
99  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.50m عرض 7cm ضخامت 1.25mm  535,600
100  پایه دیواری فروشگاهی طول 2m عرض 7cm ضخامت 1.25mm  703,300
101  پایه دیواری فروشگاهی طول 2.50m عرض 7cm ضخامت 1.25mm  872,300
102  پایه دیواری
ضخامت 1.5 عرض 7cm 
 پایه دیواری فروشگاهی طول 0.5m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  263,900
103  پایه دیواری فروشگاهی طول 1m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  423,800
104  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.20m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  507,000
105  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.50m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  627,900
106  پایه دیواری فروشگاهی طول 2m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  826,800
107  پایه دیواری فروشگاهی طول 2.50m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  1,029,600
108  پایه دیواری فروشگاهی طول 3m عرض 7cm ضخامت 1.5mm  1,224,600
109  پایه دیواری
ضخامت 1.25 عرض 8cm 
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1m عرض 8cm ضخامت 1.25mm  403,000
110  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.20m عرض 8cm ضخامت 1.25mm  481,000
111  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.50m عرض 8cm ضخامت 1.25mm  591,500
112  پایه دیواری فروشگاهی طول 2m عرض 8cm ضخامت 1.25mm  782,600
113  پایه دیواری فروشگاهی طول 2.50m عرض 8cm ضخامت 1.25mm  971,100
114  پایه دیواری
ضخامت 1.5 عرض 8cm 
 پایه دیواری فروشگاهی طول 1m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  473,200
115  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.20m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  564,200
116  پایه دیواری فروشگاهی طول 1.50m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  700,700
117  پایه دیواری فروشگاهی طول 2m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  923,000
118  پایه دیواری فروشگاهی طول 2.50m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  1,147,900
119  پایه دیواری فروشگاهی طول 3m عرض 8cm ضخامت 1.5mm  1,374,100
120  پایه خود ایستا فروشگاهی ته 40cm ضخامت 1.5   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 1.5mm  2,762,500
121  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,088,800
122  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,443,700
123  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,790,800
124  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm  4,179,500
125  پایه خود ایستا فروشگاهی ته 50cm ضخامت 1.5   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 1.5mm  2,909,400
126  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,240,900
127  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,586,700
128  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,926,000
129  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,319,900
130  پایه خود ایستا فروشگاهی ته 40cm ضخامت 2   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 2mm  3,416,400
131  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 40cm ضخامت 2mm  3,844,100
132  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 2mm  4,312,100
133  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 40cm ضخامت 2mm  4,771,000
134  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 2mm  5,276,700
135  پایه خود ایستا فروشگاهی ته 50cm ضخامت 2   پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 2mm  3,593,200
136  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.6m ته 50cm ضخامت 2mm  4,030,000
137  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 2mm  4,488,900
138  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.2m ته 50cm ضخامت 2mm  4,940,000
139  پایه خود ایستا فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 2mm  5,450,900
140  پایه دوبل
فروشگاهی ته 40cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,338,400
141  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,655,600
142  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 1.5mm  3,965,000
143  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 40cm ضخامت 1.5mm  4,322,500
144  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 1.5mm  4,695,600
145  پایه دوبل
فروشگاهی ته 50cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,616,600
146  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 50cm ضخامت 1.5mm  3,909,100
147  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,267,900
148  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,592,900
149  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 1.5mm  4,972,500
150  پایه دوبل
فروشگاهی ته 40cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 40cm ضخامت 2mm  4,079,400
151  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 40cm ضخامت 2mm  4,496,700
152  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 40cm ضخامت 2mm  4,914,000
153  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 40cm ضخامت 2mm  5,380,700
154  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 40cm ضخامت 2mm  5,865,600
155  پایه دوبل
فروشگاهی ته 50cm 
 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.35m ته 50cm ضخامت 2mm  4,418,700
156  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.60m ته 50cm ضخامت 2mm  4,812,600
157  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1.9m ته 50cm ضخامت 2mm  5,280,600
158  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.20m ته 50cm ضخامت 2mm  5,712,200
159  پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2.45m ته 50cm ضخامت 2mm  6,204,900
160    حفاظ پلاستیکی 95cm  1,259,700
161  قید   قید فروشگاهی سایز 50cm ضخامت 0.7mm  321,100
162  قید فروشگاهی سایز 70cm ضخامت 0.7mm  406,900
163  قید فروشگاهی سایز 95cm ضخامت 0.7mm  531,700
164  توری مش   توری مش فروشگاهی سایز 60cm * 180cm با مفتول 4mm  1,508,000
165  توری مش فروشگاهی سایز 90cm * 180cm با مفتول 4mm  2,044,900
166  ویترین
طبقاتی
 3طبقه  
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1m در سه طبقه  5,310,500
167  ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1.5m در سه طبقه  6,389,500
168  ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 2m در سه طبقه  7,575,100
169  ویترین
طبقاتی
 4طبقه  
 ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1m در چهارطبقه  6,500,000
170  ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 1.5m در چهارطبقه  7,995,000
171  ویترین طبقاتی  ارتفاع 1m در طول 2m در چهارطبقه  9,527,700
172  ویترین
  ایستاد
درپنج طبقه 
 ویترین ایستاده  ارتفاع 2m در طول 1m در پنج طبقه  9,353,500
173  ویترین ایستاده  ارتفاع 2m در طول 1.5m در پنج طبقه  11,211,200
174  ویترین ایستاده  ارتفاع 2m در طول 2m در پنج طبقه  13,067,600
175  پایه ویترین   پایه ویترین 3 طبقه  1,201,200
176  پایه ویترین 4 طبقه  1,337,700
177  پایه ویترین 5 طبقه  2,345,200
178  پروفیل   پروفیل 1 متری ویترین  445,900
179  پروفیل 1.5 متری ویترین  624,000
180  پروفیل 2 متری ویترین  808,600
181  استند حبوباتی    استند حبوباتی چهار طبقه 70 سانتی  10,367,500
182  کفی حبوباتی   کفی حبوباتی سایز 70cm ضخامت 0.7mm  1,817,400
183  کفی حبوباتی 95*35   کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm یک قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  2,041,000
184  کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm دو قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  2,368,600
185  کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm سه قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  2,687,100
186  کفی حبوباتی سایز 35cm * 95cm چهار قسمتی ضخامت 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm  3,005,600
187  کفی حبوباتی شیشه خور 95*35   کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm یک قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  2,161,900
188  کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm دو قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  2,496,000
189  کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm سه قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  2,810,600
190  کفی حبوباتی شیشه خور سایز 35cm * 95cm چهار قسمتی ضخامت 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm  3,118,700
191  سبد تکی فروشگاهی   سبدتکی فروشگاهی زاویه دار سایز 30cm * 95cm  1,454,700
192  سبدتکی فروشگاهی زاویه دار سایز 40cm * 95cm  1,641,900
193  سبد زاویه دار   سبد زاویه دار سایز 35cm*70cm  1,108,900
194  سبد زاویه دار سایز 35cm*47cm  942,500
195    صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ سایز 30cm*70cm ضخامت 0.9mm  1,001,000

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308