فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه هایپری


به علت نوسانات قیمت ، جهت اطلاع از قیمت ها و موجودی انبار با دفتر ما تماس بگیرید.

021-6643098

0912-8299308

 

 

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*20*3823,150
2ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*20*41,036,260
3ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*20*51,242,300
4ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*20*3724,170
5ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*20*4907,990
6ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*20*51,086,760
7ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*25*3907,990
8ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*25*41,147,360
9ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*25*51,392,790
10ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*25*3801,940
11ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*25*41,003,940
12ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*25*51,210,990
13ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*30*3989,800
14ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*30*41,242,300
15ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*30*51,518,030
16ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*30*3877,690
17ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*30*41,107,970
18ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*30*51,337,240
19ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*35*31,116,050
20ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*35*41,430,160
21ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*35*51,732,150
22ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*35*3976,670
23ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*35*41,242,300
24ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*35*51,496,820
25ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*40*31,226,140
26ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*40*41,567,520
27ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر90*40*51,922,030
28ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*40*31,083,730
29ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*40*41,377,640
30ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر70*40*51,667,510
31ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*20*3873,650
32ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*20*41,083,730
33ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*20*51,305,930
34ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*20*3770,630
35ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*20*4954,450
36ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*25*3954,450
37ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*25*41,200,890
38ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*25*51,448,340
39ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*25*3857,490
40ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*25*41,051,410
41ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*25*51,258,460
42ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*30*31,031,210
43ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*30*41,305,930
44ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*30*51,570,550
45ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*30*3926,170
46ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*30*41,153,420
47ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*30*51,391,780
48ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*35*31,163,520
49ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*35*41,480,660
50ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*35*51,776,590
51ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*35*31,026,160
52ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*35*41,287,750
53ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*35*51,547,320
54ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*40*31,265,530
55ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*40*41,614,990
56ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر90*40*51,968,490
57ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*40*31,131,200
58ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*40*41,425,110
59ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*40*51,717,000
60ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر70*20*51,135,240
61ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*20*41,163,520
62ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*20*51,379,660
63ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*20*61,597,820
64ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*20*41,036,260
65ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*20*51,210,990
66ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*20*61,392,790
67ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*25*41,273,610
68ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*25*51,518,030
69ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*25*61,763,460
70ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*25*51,337,240
71ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*25*61,541,260
72ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*30*41,379,660
73ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*30*51,645,290
74ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*30*61,904,860
75ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*30*41,232,200
76ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*30*51,463,490
77ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*30*61,699,830
78ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*35*41,555,400
79ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*35*51,859,410
80ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*35*62,158,370
81ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*35*41,360,470
82ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*35*51,622,060
83ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*35*61,881,630
84ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*40*41,693,770
85ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*40*52,047,270
86ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*40*41,502,880
87ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*40*51,795,780
88ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*40*62,096,760
89ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر70*25*41,129,180
90ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر90*40*62,404,810
91ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*20*51,456,420
92ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*20*61,676,600
93ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*20*71,891,730
94ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*20*51,287,750
95ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*20*61,470,560
96ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*20*71,655,390
97ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*25*51,597,820
98ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*25*61,844,260
99ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*25*72,080,600
100ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*25*51,417,030
101ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*25*61,621,050
102ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*25*71,827,090
103ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*30*51,724,070
104ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*30*61,986,670
105ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*30*72,253,310
106ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*30*51,541,260
107ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*30*61,778,610
108ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*30*72,009,900
109ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*35*51,939,200
110ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*35*62,236,140
111ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*35*72,538,130
112ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*35*51,699,830
113ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*35*61,958,390
114ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*35*72,219,980
115ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*40*52,130,090
116ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*40*62,481,570
117ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر90*40*72,837,090
118ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*40*51,872,540
119ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*40*62,169,480
120ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر70*40*72,463,390
121ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*20*61,756,390
122ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*20*71,977,580
123ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*20*82,191,700
124ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*20*61,549,340
125ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*20*71,732,150
126ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*20*81,904,860
127ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*25*61,922,030
128ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*25*72,158,370
129ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*25*82,404,810
130ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*25*61,699,830
131ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*25*71,904,860
132ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*25*82,116,960
133ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*30*62,067,470
134ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*30*72,331,080
135ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*30*82,600,750
136ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*30*61,859,410
137ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*30*72,096,760
138ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*30*82,326,030
139ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*35*62,317,950
140ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*35*72,616,910
141ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*35*82,917,890
142ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*35*62,042,220
143ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*35*72,299,770
144ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*35*82,560,350
145ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*40*62,560,350
146ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*40*72,917,890
147ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر90*40*83,274,420
148ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*40*62,249,270
149ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*40*72,548,230
150ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر70*40*82,837,090
151ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*20*32,389,660
152ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*20*42,609,840
153ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*20*52,821,940
154ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*20*32,150,290
155ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*20*42,331,080
156ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*20*52,504,800
157ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*25*32,477,530
158ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*25*42,719,930
159ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*25*52,957,280
160ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*25*32,224,020
161ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*25*42,435,110
162ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*25*52,633,070
163ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*30*32,548,230
164ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*30*42,821,940
165ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*30*53,085,550
166ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*30*32,301,790
167ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*30*42,538,130
168ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*30*52,767,400
169ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*35*32,680,540
170ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*35*42,996,670
171ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*35*53,303,710
172ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*35*32,397,740
173ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*35*42,665,390
174ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*35*52,917,890
175ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*40*32,790,630
176ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*40*43,127,970
177ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر90*40*53,469,350
178ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*40*32,511,870
179ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*40*42,798,710
180ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 145 سانتیمتر70*40*53,091,610
181ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*20*43,015,860
182ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*20*53,091,610
183ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*20*63,303,710
184ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*20*42,568,430
185ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*20*52,752,250
186ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*20*62,933,040
187ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*25*42,979,500
188ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*25*53,208,770
189ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*25*42,665,390
190ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*25*52,880,520
191ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*25*63,076,460
192ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*30*43,091,610
193ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*30*53,359,260
194ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*30*63,628,930
195ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*30*42,773,460
196ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*30*52,996,670
197ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*30*63,244,120
198ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*35*43,262,300
199ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*35*53,574,390
200ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*35*63,881,430
201ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*35*42,892,640
202ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*35*53,155,240
203ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*35*63,438,040
204ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*40*43,400,670
205ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*40*53,982,430
206ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*40*64,096,560
207ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*40*43,027,980
208ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*40*53,327,950
209ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*40*63,628,930
210ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*25*63,469,350
211ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*20*53,423,900
212ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*20*63,628,930
213ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*20*73,849,110
214ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*20*53,052,220
215ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*20*63,232,000
216ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*20*73,417,840
217ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*25*53,574,390
218ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*25*63,809,720
219ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*25*74,038,990
220ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*25*53,170,390
221ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*25*63,382,490
222ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*25*73,587,520
223ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*30*53,691,550
224ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*30*63,965,260
225ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*30*74,228,870
226ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*30*53,303,710
227ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*30*63,532,980
228ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*30*73,769,320
229ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*35*53,920,820
230ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*35*64,228,870
231ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*35*74,529,850
232ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*35*53,463,290
233ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*35*63,731,950
234ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*35*73,993,540
235ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*40*54,096,560
236ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*40*64,444,000
237ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*40*74,774,270
238ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*40*53,634,990
239ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*40*63,937,990
240ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*40*74,228,870
241ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*20*63,920,820
242ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*20*74,143,020
243ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*20*84,348,050
244ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*20*63,485,510
245ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*20*73,670,340
246ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*20*83,849,110
247ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*25*64,096,560
248ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*25*74,331,890
249ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*25*84,576,310
250ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*25*63,632,970
251ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*25*73,849,110
252ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*25*84,056,160
253ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*30*64,244,020
254ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*30*74,513,690
255ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*30*84,791,440
256ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*30*63,788,510
257ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*30*74,024,850
258ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*30*84,269,270
259ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*35*64,503,590
260ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*35*74,813,660
261ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*35*85,138,880
262ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*35*63,982,430
263ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*35*74,244,020
264ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*35*84,503,590
265ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*40*64,712,660
266ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*40*75,068,180
267ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*40*85,405,520
268ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*40*64,190,490
269ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*40*74,481,370
270ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*40*84,791,440
271ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*20*34,070,300
272ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*20*44,499,550
273ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*20*54,940,920
274ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*20*33,573,380
275ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*20*43,944,050
276ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*20*54,308,660
277ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*25*34,206,650
278ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*25*44,695,490
279ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*25*55,185,340
280ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*25*33,716,800
281ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*25*44,124,840
282ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*25*54,538,940
283ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*30*34,339,970
284ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*30*44,861,130
285ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*30*55,445,920
286ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*30*33,872,340
287ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*30*44,348,050
288ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*30*54,819,720
289ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*35*34,656,100
290ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*35*45,208,570
291ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*35*55,904,460
292ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*35*34,064,240
293ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*35*44,594,490
294ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*35*55,117,670
295ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*40*34,861,130
296ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*40*45,558,030
297ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر90*40*56,252,910
298ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*40*34,263,210
299ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*40*44,861,130
300ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 145 سانتیمتر70*40*55,468,140
301ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*20*44,958,090
302ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*20*55,397,440
303ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*20*65,840,830
304ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*20*44,324,820
305ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*20*54,695,490
306ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*20*65,075,250
307ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*25*45,161,100
308ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*25*55,643,880
309ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*25*66,126,660
310ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*25*44,513,690
311ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*25*54,925,770
312ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*25*65,344,920
313ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*30*45,368,150
314ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*30*55,904,460
315ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*30*66,440,770
316ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*30*44,731,850
317ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*30*55,208,570
318ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*30*65,682,260
319ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*35*45,730,740
320ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*35*56,363,000
321ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*35*66,989,200
322ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*35*44,973,240
323ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*35*55,500,460
324ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*35*66,030,710
325ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*40*46,014,550
326ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*40*56,709,430
327ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر90*40*67,406,330
328ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*40*45,248,970
329ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*40*55,854,970
330ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر70*40*66,457,940
331ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*20*55,890,320
332ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*20*66,315,530
333ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*20*76,758,920
334ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*20*55,112,620
335ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*20*65,493,390
336ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*20*75,865,070
337ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*25*56,133,730
338ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*25*66,615,500
339ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*25*77,106,360
340ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*25*55,256,040
341ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*25*65,762,050
342ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*25*76,173,120
343ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*30*56,394,310
344ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*30*66,932,640
345ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*30*77,469,960
346ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*30*55,619,640
347ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*30*66,095,350
348ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*30*76,569,040
349ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*35*56,852,850
350ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*35*67,469,960
351ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*35*78,099,190
352ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*35*55,922,640
353ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*35*66,457,940
354ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*35*76,996,270
355ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*40*57,201,300
356ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*40*67,897,190
357ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر90*40*78,608,230
358ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*40*56,278,160
359ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*40*66,884,160
360ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر70*40*77,483,090
361ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*20*66,790,230
362ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*20*77,232,610
363ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*20*87,673,980
364ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*20*65,904,460
365ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*20*76,268,060
366ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*20*86,643,780
367ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*25*67,089,190
368ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*25*77,579,040
369ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*25*88,061,820
370ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*25*66,157,970
371ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*25*76,591,260
372ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*25*87,002,330
373ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*30*67,406,330
374ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*30*77,943,650
375ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*30*88,478,950
376ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*30*66,505,410
377ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*30*76,977,080
378ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*30*87,453,800
379ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*35*67,951,730
380ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*35*78,575,910
381ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*35*89,209,180
382ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*35*66,871,030
383ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*35*77,398,250
384ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*35*87,927,490
385ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*40*68,370,880
386ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*40*79,080,910
387ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر90*40*89,777,810
388ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*40*67,279,070
389ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*40*77,882,040
390ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر70*40*88,498,140
391ست خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 210 سانتیمتر و طول90 سانتیمتر5 طبقه11,045,360
392ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 سانتیمتر و طول 90 سانتیمتر5 طبقه10,610,050
393ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 210 سانتیمتر و طول 70 سانتیمتر5 طبقه10,278,770
394ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 و طول 70 سانتیمتر5 طبقه9,942,440
395ست قفسه خودایست گرد (طرح کیکی )5 طبقه5,098,480

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308