فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای


لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای شرکت راک فلز، تیرماه 1400

ردیف تفکیک نام کالا  رنگ   قیمت به ریال 
1 صفحه پیچ و مهره ای سایز 95 ضخامت 0.7 میل صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 582,500
2 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 612,500
3 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 680,000
4 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 713,750
5 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 780,000
6 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 818,750
7 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 877,500
8 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 921,250
9 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 976,250
10 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 1,025,000
11 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 1,073,750
12 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 1,127,500
13 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 1,172,500
14 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 1,230,000
15 صفحه پیچ و مهره ای سایز 80 ضخامت 0.7 میل صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 508,750
16 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 533,750
17 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 592,500
18 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 622,500
19 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 677,500
20 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 711,250
21 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 761,250
22 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 800,000
23 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 846,250
24 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 888,750
25 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 931,250
26 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 978,750
27 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 1,017,500
28 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 1,067,500
29 صفحه پیچ و مهره ای سایز 70 ضخامت 0.7 میل صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 442,500
30 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 465,000
31 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 517,500
32 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 542,500
33 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 591,250
34 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 621,250
35 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 665,000
36 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 698,750
37 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 741,250
38 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 777,500
39 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 815,000
40 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 856,250
41 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 890,000
42 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 935,000
43 صفحه پیچ و مهره ای سایز 50 ضخامت 0.7 میل صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 362,500
44 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 20cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 380,000
45 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 423,750
46 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 25cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 445,000
47 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 485,000
48 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 30cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 508,750
49 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 546,250
50 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 35cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 572,500
51 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 607,500
52 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 40cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 637,500
53 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 668,750
54 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 45cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 701,250
55 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm طوسی 730,000
56 صفحه پیچ و مهره ای با ابعاد 50cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm رنگی 766,250
57 پایه پیچ و مهره ای پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm طوسی 568,750
58 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm رنگی 597,500
59 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm طوسی 756,250
60 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm رنگی 793,750
61 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm طوسی 942,500
62 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm رنگی 990,000
63 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm طوسی 1,130,000
64 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 2mm رنگی 1,186,250
65 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm طوسی 491,250
66 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm رنگی 516,250
67 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm طوسی 653,750
68 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm رنگی 686,250
69 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm طوسی 815,000
70 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm رنگی 855,000
71 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm طوسی 976,250
72 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.5mm رنگی 1,025,000
73 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm طوسی 413,750
74 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm رنگی 435,000
75 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm طوسی 550,000
76 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm رنگی 577,500
77 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm طوسی 685,000
78 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm رنگی 718,750
79 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm طوسی 820,000
80 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1.25mm رنگی 861,250
81 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm طوسی 343,750
82 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 1.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm رنگی 361,250
83 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm طوسی 456,250
84 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm رنگی 480,000
85 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm طوسی 568,750
86 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 2.5m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm رنگی 597,500
87 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm طوسی 681,250
88 پایه پیچ و مهره ای با ابعاد طول 3m با عرض 7.5cm با ضخامت ورق 1mm رنگی 715,000
89   پیچ و مهره سایز 8 1.5cm   7,375

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166573440 09120755765