فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای


لیست قیمت پیچ و مهره ای      تاریخ :1401/09/20
ردیف تفکیک نام کالا   قیمت (ریال)
1 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 95
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.7mm   691,600
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.7mm   715,000
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.7mm   804,700
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.7mm   829,400
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.7mm   917,800
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.7mm   943,800
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,030,900
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,059,500
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,144,000
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,173,900
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,257,100
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,289,600
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,371,500
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,404,000
15   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,649,700
16   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.7mm   1,755,000
1 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 95
ضخامت 0.8mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.8mm   776,100
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.8mm   799,500
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.8mm   904,800
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.8mm   928,200
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,032,200
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,058,200
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,160,900
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,190,800
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,288,300
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,319,500
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,417,000
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,449,500
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,544,400
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,574,300
31   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,885,000
1 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 80
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 80cm ضخامت 0.7mm   603,200
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 80cm ضخامت 0.7mm   624,000
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 80cm ضخامت 0.7mm   700,700
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 80cm ضخامت 0.7mm   724,100
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 80cm ضخامت 0.7mm   799,500
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 80cm ضخامت 0.7mm   822,900
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 80cm ضخامت 0.7mm   897,000
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 80cm ضخامت 0.7mm   923,000
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 80cm ضخامت 0.7mm   994,500
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 80cm ضخامت 0.7mm   1,024,400
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 80cm ضخامت 0.7mm   1,093,300
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 80cm ضخامت 0.7mm   1,123,200
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 80cm ضخامت 0.7mm   1,192,100
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 80cm ضخامت 0.7mm   1,224,600
47   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm   1,582,100
48   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.7mm   1,625,000
1 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 70
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm   525,200
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm   543,400
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 70cm ضخامت 0.7mm   630,500
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 70cm ضخامت 0.7mm   578,500
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm   698,100
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm   718,900
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 70cm ضخامت 0.7mm   783,900
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 70cm ضخامت 0.7mm   807,300
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm   872,300
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm   897,000
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 70cm ضخامت 0.7mm   958,100
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 70cm ضخامت 0.7mm   985,400
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 70cm ضخامت 0.7mm   1,045,200
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 70cm ضخامت 0.7mm   1,073,800
63   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.8mm   1,418,300
64   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.7mm   1,251.000
1 صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 50
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm   431,600
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm   445,900
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.7mm   503,100
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.7mm   518,700
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm   574,600
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm   591,500
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 35cm * 50cm ضخامت 0.7mm   644,800
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 35cm * 50cm ضخامت 0.7mm   664,300
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm   716,300
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm   737,100
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 45cm * 50cm ضخامت 0.7mm   787,800
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 45cm * 50cm ضخامت 0.7mm   811,200
1   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.7mm   859,300
1   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.7mm   885,300
79   صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm   1,235,000
80   صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm   3,900
    صفحه پیچ و مهره ای 1s 5cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,859,000
    صفحه پیچ و مهره ای 1s 5cm سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm   1,613,300
    صفحه پیچ و مهره ای 1s 5cm سایز 60cm *70cm ضخامت 0.8mm   1,449,500
    صفحه پیچ و مهره ای 1s 7cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,881,100
    صفحه پیچ و مهره ای 1s 7cm سایز 60cm *80cm ضخامت 0.8mm   1,643,200
    صفحه پیچ و مهره ای 1s 7cm سایز 60cm *70cm ضخامت 0.8mm   1,479,400
    صفحه پیچ و مهره ای 2s 5cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,930,500
    صفحه پیچ و مهره ای 2s 5cm سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm   1,684,800
    صفحه پیچ و مهره ای 2s 5cm سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.8mm   1,521,000
    صفحه پیچ و مهره ای 2s 7cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm   1,981,200
    صفحه پیچ و مهره ای 2s 7cm سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm   1,735,500
    صفحه پیچ و مهره ای 2s 7cm سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.8mm   1,571,700
1 پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 2mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   689,000
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   692,900
1   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   911,300
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   919,100
1   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   1,136,200
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   1,144,000
1   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   1,361,100
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 2mm   1,370,200
1 پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 1.5mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   538,200
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   542,100
1   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   712,400
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   720,200
1   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   886,600
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   895,700
1   پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   1,062,100
1   پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm   1,071,200
1 پایه پیچ و مهره ایی عراقی پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm   1,171,300
1   پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm   1,461,200
1   پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm   1,749,800
116 پایه پیچ و مهره ایی سایز 8*4 ضخامت 2mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm   1,453,400
117   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm   1,805,700
118   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm   2,156,700
119 پایه پیچ و مهره ایی سایز 8*4 ضخامت 3mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm   2,012,400
120   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm   2,505,100
121   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm   2,996,500
122 پایه پیچ و مهره ایی سایز 6*4 ضخامت 2mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm   1,219,400
123   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm   1,511,900
124   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm   1,805,700
125 پایه پیچ و مهره ایی سایز 6*4 ضخامت 3mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm   1,683,500
126   پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm   2,094,300
127   پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm   2,505,100
1   پیچ و مهره سایز 8 1.5cm   12,350

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308