فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای


به علت نوسانات قیمت ، جهت اطلاع از قیمت ها و موجودی انبار با دفتر ما تماس بگیرید.

021-6643098

0912-8299308

 

  

 

 

ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 643,000
2 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 812,000
3 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 985,000
4 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,160,000
5 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 722,000
6 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 944,000
7 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,152,000
8 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,373,000
9 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 808,000
10 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,065,000
11 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,323,000
12 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,582,000
13 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 891,000
14 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,187,000
15 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,485,000
16 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,782,000
17 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 601,000
18 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 747,000
19 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 897,000
20 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,048,000
21 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 672,000
22 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 852,000
23 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,048,000
24 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,231,000
25 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 739,000
26 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 961,000
27 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,182,000
28 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,407,000
29 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 811,000
30 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,071,000
31 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,337,000
32 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,591,000
33 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 758,000
34 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 988,000
35 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,215,000
36 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,445,000
37 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 564,000
38 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 696,000
39 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 834,000
40 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 967,000
41 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 624,000
42 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 793,000
43 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 951,000
44 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,125,000
45 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 696,000
46 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 897,000
47 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,099,000
48 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,304,000
49 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 530,000
50 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 644,000
51 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 765,000
52 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 879,000
53 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 583,000
54 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 728,000
55 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 867,000
56 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,021,000
57 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 2 طبقه 643,000
58 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 812,000
59 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 984,000
60 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,160,000
61 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 753,000
62 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 863,000
63 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 975,000
64 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,090,000
65 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 826,000
66 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 967,000
67 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,116,000
68 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,268,000
69 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 915,000
70 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,090,000
71 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,255,000
72 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,431,000
73 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 915,000
74 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,090,000
75 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,255,000
76 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,431,000
77 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 846,000
78 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 910,000
79 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,143,000
80 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,293,000
81 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 793,000
82 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 933,000
83 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,064,000
84 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,197,000
85 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,036,000
86 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,252,000
87 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,467,000
88 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,684,000
89 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 950,000
90 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,143,000
91 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,324,000
92 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,512,000
93 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 891,000
94 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,054,000
95 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,220,000
96 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,390,000
97 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 996,000
98 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,197,000
99 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,395,000
100 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,600,000
101 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,065,000
102 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,285,000
103 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,502,000
104 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,723,000
105 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,161,000
106 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,424,000
107 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,676,000
108 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,926,000
109 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,285,000
110 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,582,000
111 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,889,000
112 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 2,180,000
113 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,171,000
114 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,431,000
115 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,695,000
116 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,944,000
117 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 3 طبقه 1,084,000
118 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,309,000
119 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,536,000
120 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,751,000
121 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,407,000
122 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,635,000
123 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,860,000
124 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,101,000
125 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,530,000
126 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,782,000
127 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 2,046,000
128 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,292,000
129 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,685,000
130 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,978,000
131 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 2,277,000
132 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,562,000
133 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,518,000
134 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,773,000
135 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 2,033,000
136 ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,277,000
137 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,378,000
138 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,600,000
139 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,822,000
140 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,036,000
141 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,304,000
142 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,494,000
143 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,697,000
144 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,889,000
145 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,182,000
146 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,353,000
147 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,530,000
148 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,696,000
149 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,071,000
150 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,215,000
151 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,359,000
152 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,494,000
153 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,161,000
154 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,320,000
155 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,485,000
156 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,644,000
157 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,240,000
158 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,424,000
159 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,619,000
160 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,794,000
161 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,353,000
162 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,565,000
163 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,773,000
164 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,990,000
165 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,182,000
166 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,353,000
167 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,530,000
168 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,696,000
169 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,093,000
170 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,240,000
171 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,391,000
172 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,530,000
173 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 1,030,000
174 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,161,000
175 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,304,000
176 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,424,000
177 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 4 طبقه 961,000
178 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,071,000
179 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,187,000
180 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,304,000
181 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,179,000
182 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,293,000
183 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,407,000
184 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 1,536,000
185 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,269,000
186 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,395,000
187 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,530,000
188 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 1,660,000
189 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,341,000
190 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,494,000
191 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,635,000
192 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 1,794,000
193 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,461,000
194 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,626,000
195 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,800,000
196 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 1,971,000
197 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,670,000
198 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,882,000
199 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,091,000
200 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,308,000
201 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,530,000
202 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,710,000
203 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,902,000
204 ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,083,000
205 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,425,000
206 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,582,000
207 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,749,000
208 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 1,926,000
209 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,320,000
210 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,461,000
211 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,600,000
212 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 1,749,000
213 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,461,000
214 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,626,000
215 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,800,000
216 ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 1,971,000
217 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,602,000
218 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,794,000
219 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 1,994,000
220 ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,198,000
221 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,707,000
222 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,926,000
223 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,146,000
224 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,363,000
225 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,873,000
226 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 2,135,000
227 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,389,000
228 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,643,000
229 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 2,076,000
230 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 2,372,000
231 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,672,000
232 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,969,000
233 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,890,000
234 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 2,135,000
235 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,399,000
236 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,660,000
237 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 5 طبقه 1,741,000
238 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 6 طبقه 1,962,000
239 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 7 طبقه 2,198,000
240 ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر 8 طبقه 2,427,000
ردیف عنوان کالا نوع/ابعاد قیمت
1 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 832,000
2 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,046,000
3 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,262,000
4 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,475,000
5 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 933,000
6 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,195,000
7 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,460,000
8 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,722,000
9 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 1,048,000
10 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,371,000
11 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,690,000
12 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,011,000
13 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 1,147,000
14 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,518,000
15 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,887,000
16 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,254,000
17 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,188,000
18 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,402,000
19 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,613,000
20 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,828,000
21 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,334,000
22 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,599,000
23 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,864,000
24 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,127,000
25 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,510,000
26 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,828,000
27 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,149,000
28 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,471,000
29 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,638,000
30 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 2,007,000
31 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,381,000
32 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,749,000
33 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,541,000
34 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,755,000
35 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,971,000
36 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,185,000
37 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,739,000
38 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,002,000
39 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,269,000
40 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,529,000
41 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,969,000
42 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,287,000
43 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,614,000
44 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,926,000
45 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 2,164,000
46 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,537,000
47 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,915,000
48 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 3,278,000
49 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,887,000
50 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,111,000
51 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,324,000
52 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,537,000
53 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,149,000
54 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,414,000
55 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,678,000
56 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,943,000
57 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,430,000
58 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,750,000
59 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 3,072,000
60 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 3,392,000
61 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,678,000
62 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 3,048,000
63 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 3,419,000
64 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 3,787,000
65 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,380,000
66 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,680,000
67 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,996,000
68 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 3,289,000
69 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,155,000
70 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,420,000
71 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,680,000
72 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,958,000
73 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,974,000
74 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,223,000
75 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,438,000
76 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,666,000
77 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,690,000
78 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,878,000
79 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,057,000
80 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,223,000
81 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,900,000
82 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,205,000
83 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,515,000
84 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,831,000
85 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,716,000
86 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,989,000
87 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,254,000
88 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,515,000
89 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,577,000
90 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,808,000
91 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,057,000
92 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,275,000
93 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,355,000
94 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,530,000
95 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,706,000
96 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 1,884,000
97 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,503,000
98 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,808,000
99 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,125,000
100 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,439,000
101 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,372,000
102 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,637,000
103 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,900,000
104 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,169,000
105 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,267,000
106 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,496,000
107 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,728,000
108 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,958,000
109 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,049,000
110 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,270,000
111 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,446,000
112 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,155,000
113 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 1,011,000
114 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,321,000
115 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,637,000
116 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,942,000
117 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 925,000
118 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,189,000
119 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,455,000
120 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,720,000
121 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 870,000
122 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,099,000
123 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,331,000
124 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,569,000
125 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 773,000
126 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 918,000
127 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,090,000
128 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,270,000
129 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,197,000
130 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,471,000
131 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,750,000
132 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 3,030,000
133 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,989,000
134 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,246,000
135 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,462,000
136 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,695,000
137 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,808,000
138 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,007,000
139 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,223,000
140 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,405,000
141 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,603,000
142 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,761,000
143 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 1,913,000
144 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 8 طبقه 2,074,000
145 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,761,000
146 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 2,040,000
147 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,322,000
148 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,592,000
149 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,594,000
150 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,824,000
151 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,080,000
152 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,301,000
153 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,446,000
154 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,638,000
155 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,841,000
156 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 2,057,000
157 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,281,000
158 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,439,000
159 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,603,000
160 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 7 طبقه 1,752,000
161 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,397,000
162 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,678,000
163 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,944,000
164 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 2,229,000
165 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,270,000
166 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,512,000
167 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,745,000
168 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,989,000
169 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,164,000
170 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,363,000
171 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,562,000
172 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,761,000
173 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,008,000
174 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,165,000
175 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,305,000
176 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 6 طبقه 1,496,000
177 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 945,000
178 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,209,000
179 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,475,000
180 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,741,000
181 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 876,000
182 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 1,107,000
183 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,339,000
184 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,577,000
185 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 794,000
186 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 999,000
187 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,201,000
188 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,404,000
189 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 2 طبقه 738,000
190 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 3 طبقه 894,000
191 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 4 طبقه 1,053,000
192 ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر 5 طبقه 1,201,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه649,430
2ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه820,120
3ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه994,850
4ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,171,600
5ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه729,220
6ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه953,440
7ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,163,520
8ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,386,730
9ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه816,080
10ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,075,650
11ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,336,230
12ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,597,820
13ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه899,910
14ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,198,870
15ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,499,850
16ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,799,820
17ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه607,010
18ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه754,470
19ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه905,970
20ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,058,480
21ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه678,720
22ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه860,520
23ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,058,480
24ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,243,310
25ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه746,390
26ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه970,610
27ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,193,820
28ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,421,070
29ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه819,110
30ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,081,710
31ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,350,370
32ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,606,910
33ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه765,580
34ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه997,880
35ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,227,150
36ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,459,450
37ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه569,640
38ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه702,960
39ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه842,340
40ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه976,670
41ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه630,240
42ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه800,930
43ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه960,510
44ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,136,250
45ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه702,960
46ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه905,970
47ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,109,990
48ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,317,040
49ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه535,300
50ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه650,440
51ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه772,650
52ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه887,790
53ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه588,830
54ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه735,280
55ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه875,670
56ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,031,210
57ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر2 طبقه649,430
58ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه820,120
59ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه993,840
60ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,171,600
61ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه760,530
62ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه871,630
63ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه984,750
64ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,100,900
65ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه834,260
66ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه976,670
67ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,127,160
68ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,280,680
69ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه924,150
70ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,100,900
71ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,267,550
72ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,445,310
73ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه924,150
74ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,100,900
75ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,267,550
76ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,445,310
77ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه854,460
78ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه919,100
79ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,154,430
80ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,305,930
81ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه800,930
82ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه942,330
83ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,074,640
84ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,208,970
85ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,046,360
86ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,264,520
87ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,481,670
88ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,700,840
89ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه959,500
90ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,154,430
91ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,337,240
92ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,527,120
93ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه899,910
94ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,064,540
95ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,232,200
96ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,403,900
97ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,005,960
98ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,208,970
99ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,408,950
100ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,616,000
101ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,075,650
102ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,297,850
103ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,517,020
104ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,740,230
105ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,172,610
106ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,438,240
107ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,692,760
108ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,945,260
109ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,297,850
110ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,597,820
111ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,907,890
112ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه2,201,800
113ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,182,710
114ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,445,310
115ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,711,950
116ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,963,440
117ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر3 طبقه1,094,840
118ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,322,090
119ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,551,360
120ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر 2 متری ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,768,510
121ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,421,070
122ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,651,350
123ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,878,600
124ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,122,010
125ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,545,300
126ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,799,820
127ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه2,066,460
128ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,314,920
129ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,701,850
130ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,997,780
131ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه2,299,770
132ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,587,620
133ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,533,180
134ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,790,730
135ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه2,053,330
136ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,299,770
137ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,391,780
138ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,616,000
139ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,840,220
140ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,056,360
141ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,317,040
142ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,508,940
143ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,713,970
144ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,907,890
145ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,193,820
146ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,366,530
147ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,545,300
148ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,712,960
149ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,081,710
150ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,227,150
151ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,372,590
152ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,508,940
153ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,172,610
154ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,333,200
155ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,499,850
156ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,660,440
157ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,252,400
158ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,438,240
159ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,635,190
160ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,811,940
161ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,366,530
162ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,580,650
163ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,790,730
164ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,009,900
165ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,193,820
166ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,366,530
167ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,545,300
168ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,712,960
169ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,103,930
170ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,252,400
171ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,404,910
172ست قفسه پیچ و مهره ای طول80 عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,545,300
173ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه1,040,300
174ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,172,610
175ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,317,040
176ست قفسه پیچ و مهره ای طول70 عمق30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,438,240
177ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر4 طبقه970,610
178ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,081,710
179ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,198,870
180ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق 30 سانتیمتر 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,317,040
181ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,190,790
182ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,305,930
183ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,421,070
184ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه1,551,360
185ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,281,690
186ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,408,950
187ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,545,300
188ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه1,676,600
189ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,354,410
190ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,508,940
191ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,651,350
192ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه1,811,940
193ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,475,610
194ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,642,260
195ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,818,000
196ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق 30 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه1,990,710
197ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,686,700
198ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,900,820
199ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,111,910
200ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,331,080
201ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,545,300
202ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,727,100
203ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,921,020
204ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,103,830
205ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,439,250
206ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,597,820
207ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,766,490
208ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه1,945,260
209ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,333,200
210ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,475,610
211ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,616,000
212ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه1,766,490
213ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,475,610
214ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,642,260
215ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه1,818,000
216ست قفسه پیچ و مهره ای طول60 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه1,990,710
217ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,618,020
218ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,811,940
219ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,013,940
220ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,219,980
221ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,724,070
222ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,945,260
223ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,167,460
224ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,386,630
225ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,891,730
226ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه2,156,350
227ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,412,890
228ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,669,430
229ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه2,096,760
230ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه2,395,720
231ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,698,720
232ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,998,690
233ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,908,900
234ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه2,156,350
235ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,422,990
236ست قفسه پیچ و مهره ای طول 80 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,686,600
237ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر5 طبقه1,758,410
238ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر6 طبقه1,981,620
239ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر7 طبقه2,219,980
240ست قفسه پیچ و مهره ای طول 70 عمق 60 سانتیمتر 3 متر ضخامت 0/7 میلیمتر8 طبقه2,451,270
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه840,320
2ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,056,460
3ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,274,620
4ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 95*30 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,489,750
5ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه942,330
6ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,206,950
7ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,474,600
8ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,739,220
9ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه1,058,480
10ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,384,710
11ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,706,900
12ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,031,110
13ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه1,158,470
14ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,533,180
15ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,905,870
16ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,276,540
17ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,199,880
18ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,416,020
19ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,629,130
20ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,846,280
21ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,347,340
22ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,614,990
23ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,882,640
24ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,148,270
25ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,525,100
26ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,846,280
27ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,170,490
28ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,495,710
29ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,654,380
30ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه2,027,070
31ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,404,810
32ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,776,490
33ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,556,410
34ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,772,550
35ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,990,710
36ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,206,850
37ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,756,390
38ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,022,020
39ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,291,690
40ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,554,290
41ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,988,690
42ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,309,870
43ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,640,140
44ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,955,260
45ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه2,185,640
46ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,562,370
47ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,944,150
48ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه3,310,780
49ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,905,870
50ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,132,110
51ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,347,240
52ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,562,370
53ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,170,490
54ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,438,140
55ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,704,780
56ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,972,430
57ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,454,300
58ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,777,500
59ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه3,102,720
60ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*95به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه3,425,920
61ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,704,780
62ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه3,078,480
63ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه3,453,190
64ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*95 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه3,824,870
65ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,403,800
66ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,706,800
67ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه3,025,960
68ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه3,321,890
69ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,176,550
70ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,444,200
71ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,706,800
72ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,987,580
73ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,993,740
74ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,245,230
75ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,462,380
76ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,692,660
77ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,706,900
78ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,896,780
79ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,077,570
80ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,245,230
81ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,919,000
82ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,227,050
83ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,540,150
84ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,859,310
85ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,733,160
86ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,008,890
87ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,276,540
88ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,540,150
89ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,592,770
90ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,826,080
91ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,077,570
92ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,297,750
93ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,368,550
94ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,545,300
95ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,723,060
96ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه1,902,840
97ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,518,030
98ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,826,080
99ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,146,250
100ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,463,390
101ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,385,720
102ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,653,370
103ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,919,000
104ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,190,690
105ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,279,670
106ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,510,960
107ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,745,280
108ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,977,580
109ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,059,490
110ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,282,700
111ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,460,460
112ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,176,550
113ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه1,021,110
114ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,334,210
115ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,653,370
116ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,961,420
117ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه934,250
118ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,200,890
119ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,469,550
120ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,737,200
121ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه878,700
122ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,109,990
123ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,344,310
124ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,584,690
125ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه780,730
126ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه927,180
127ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,100,900
128ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*80 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,282,700
129ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,218,970
130ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,495,710
131ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,777,500
132ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه3,060,300
133ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,008,890
134ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,268,460
135ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,486,620
136ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,721,950
137ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,826,080
138ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,027,070
139ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,245,230
140ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,429,050
141ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,619,030
142ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,778,610
143ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه1,932,130
144ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 3 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر8 طبقه2,094,740
145ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,778,610
146ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه2,060,400
147ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,345,220
148ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,617,920
149ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,609,940
150ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,842,240
151ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,100,800
152ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,324,010
153ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,460,460
154ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,654,380
155ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,859,410
156ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه2,077,570
157ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,293,810
158ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,453,390
159ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,619,030
160ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر7 طبقه1,769,520
161ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,410,970
162ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,694,780
163ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,963,440
164ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,251,290
165ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,282,700
166ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,527,120
167ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,762,450
168ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه2,008,890
169ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,175,640
170ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,376,630
171ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,577,620
172ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,778,610
173ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,018,080
174ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,176,650
175ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,318,050
176ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 2 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر6 طبقه1,510,960
177ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه954,450
178ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,221,090
179ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,489,750
180ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 60*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,758,410
181ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه884,760
182ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,118,070
183ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,352,390
184ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 50*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,592,770
185ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه801,940
186ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه1,008,990
187ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,213,010
188ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 40*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,418,040
189ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر2 طبقه745,380
190ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر3 طبقه902,940
191ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر4 طبقه1,063,530
192ست قفسه پیچ و مهره ای انباری 30*70 به ارتفاع 1/5 متر و ضخامت 0/9 میلیمتر5 طبقه1,213,010

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308