فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای


 

صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 95
ضخامت 0.7mm

صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.7mm 691,600
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 95cm ضخامت 0.7mm 715,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.7mm 804,700
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 95cm ضخامت 0.7mm 829,400
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.7mm 917,800
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 95cm ضخامت 0.7mm 943,800
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,144,000
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,173,900
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,371,500
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 95cm ضخامت 0.7mm 1,404,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.7mm 3,900
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.7mm 3,900
صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 80
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 80cm ضخامت 0.7mm 603,200
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 80cm ضخامت 0.7mm 650,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 80cm ضخامت 0.7mm 720,000
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 25cm * 80cm ضخامت 0.7mm 760,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 80cm ضخامت 0.7mm 799,500
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 80cm ضخامت 0.7mm 860,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 80cm ضخامت 0.7mm 994,500
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,100,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,192,100
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,250,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.8mm 1,582,100
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 80cm ضخامت 0.7mm 1,650,000
صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 70
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm 550,000
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 70cm ضخامت 0.7mm 590,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 698,100
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 70cm ضخامت 0.7mm 750,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm 872,300
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 70cm ضخامت 0.7mm 950,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 50cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,045,200
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 50cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,150,000
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.8mm 1,418,300
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 70cm ضخامت 0.7mm 1,550,000
صفحه پیچ
و مهره ای
سایز 50
ضخامت 0.7mm
صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm 431,600
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 20cm * 50cm ضخامت 0.7mm 450,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 25cm * 50cm ضخامت 0.7mm 550,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 600,000
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 30cm * 50cm ضخامت 0.7mm 690,000
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 650,000
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 737,100
  صفحه پیچ و مهره ای طوسی سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm 950,000
  صفحه پیچ و مهره ای رنگی سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm 110,000
  صفحه پیچ و مهره ای 1s 5cm سایز 60cm * 95cm ضخامت 0.8mm 1,859,000
پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 2mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 689,000
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 692,900
  پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 911,300
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 919,100
  پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,136,200
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,144,000
  پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,361,100
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 2mm 1,370,200
پایه پیچ
و مهره ای ضخامت 1.5mm
پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 538,200
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 1.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 542,100
  پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 712,400
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 720,200
  پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 886,600
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 2.5m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 895,700
  پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 1,062,100
  پایه پیچ و مهره ای رنگی طول 3m عرض 7.5cm ضخامت 1.5mm 1,071,200
پایه پیچ و مهره ایی عراقی پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,171,300
  پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,461,200
  پایه پیچ و مهره ای عراقی طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,749,800
پایه پیچ و مهره ایی سایز 8*4 ضخامت 2mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm 1,453,400
  پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm 1,805,700
  پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 8cm ضخامت 2mm 2,156,700
پایه پیچ و مهره ایی سایز 8*4 ضخامت 3mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm 2,012,400
  پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm 2,505,100
  پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 8cm ضخامت 3mm 2,996,500
پایه پیچ و مهره ایی سایز 6*4 ضخامت 2mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,219,400
  پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,511,900
  پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 2mm 1,805,700
پایه پیچ و مهره ایی سایز 6*4 ضخامت 3mm پایه پیچ و مهره ای طول 2m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm 1,683,500
  پایه پیچ و مهره ای طول 2.5m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm 2,094,300
  پایه پیچ و مهره ای طول 3m سایز 4cm * 6cm ضخامت 3mm 2,505,100
  پیچ و مهره سایز 8 1.5cm 9,620

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308