فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه انبار


لیست قیمت راک نیمه سنگین تاریخ :1401/09/20
ردیف تفکیک نام کالا   قیمت (ریال)
1 ست راک
نیمه سنگین
عمق 60
در 4طبقه
 ست راک ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1m عمق 60cm در چهار طبقه   27,783,000
2 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1.5m عمق 60cm در چهار طبقه   36,378,450
3 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 2m عمق 60cm در چهار طبقه   44,617,500
4 ست راک ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1m عمق 60cm در چهار طبقه   31,135,050
5 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1.5m عمق 60cm در چهار طبقه   39,730,500
6 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 2m عمق 60cm در چهار طبقه   47,969,550
7 ست راک ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1m عمق 60cm در چهار طبقه   35,245,800
8 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1.5m عمق 60cm در چهار طبقه   43,839,900
9 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 2m عمق 60cm در چهار طبقه   52,080,300
10 ست راک
نیمه سنگین
عمق 80
در 4طبقه
ست راک ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1m عمق 80cm در چهار طبقه   31,864,050
11 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1.5m عمق 80cm در چهار طبقه   41,958,000
12 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 2m عمق 80cm در چهار طبقه   51,696,900
13 ست راک ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1m عمق 80cm در چهار طبقه   35,506,350
14 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1.5m عمق 80cm در چهار طبقه   45,600,300
15 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 2m عمق 80cm در چهار طبقه   55,339,200
16 ست راک ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1m عمق 80cm در چهار طبقه   39,078,450
17 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1.5m عمق 80cm در چهار طبقه   49,172,400
18 ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 2m عمق 80cm در چهار طبقه   58,911,300
19 پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2m
ضخامت 0.9mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 40cm ضخامت 0.9mm   3,935,250
20 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 50cm ضخامت 0.9mm   4,032,450
21 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 60cm ضخامت 0.9mm   4,143,150
22 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 80cm ضخامت 0.9mm   4,671,000
23 پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2.5m
ضخامت 0.9mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 40cm ضخامت 0.9mm   4,733,100
24 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 50cm ضخامت 0.9mm   4,799,250
25 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 60cm ضخامت 0.9mm   4,853,250
26 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 80cm ضخامت 0.9mm   5,540,400
27 پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 3m
ضخامت 0.9mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 40cm ضخامت 0.9mm   5,597,100
28 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 50cm ضخامت 0.9mm   5,711,850
29 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 60cm ضخامت 0.9mm   5,836,050
30 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 80cm ضخامت 0.9mm   6,254,550
31 پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2m
ضخامت 1.25mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 40cm ضخامت 1.25mm   4,695,300
32 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 50cm ضخامت 1.25mm   4,793,850
33 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 60cm ضخامت 1.25mm   4,889,700
34 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 80cm ضخامت 1.25mm   5,431,050
35 پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2.5m
ضخامت 1.25mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 40cm ضخامت 1.25mm   5,684,850
36 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 50cm ضخامت 1.25mm   5,749,650
37 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 60cm ضخامت 1.25mm   5,805,000
38 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 80cm ضخامت 1.25mm   6,492,150
39 پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 3m
ضخامت 1.5mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 40cm ضخامت 1.25mm   6,740,550
40 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 50cm ضخامت 1.25mm   6,853,950
41 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 60cm ضخامت 1.25mm   6,978,150
42 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 80cm ضخامت 1.25mm   7,395,300
43 پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 3m
ضخامت 1.5mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 40cm ضخامت 1.5mm   7,622,100
44 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 50cm ضخامت 1.5mm   7,736,850
45 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 60cm ضخامت 1.5mm   7,859,700
46 پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 80cm ضخامت 1.5mm   8,278,200
47 بازویی راک نیمه سنگین
ایرانی
ضخامت 1.25mm
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2m ضخامت 1.25mm   2,282,850
48 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.5m ضخامت 1.25mm   1,763,100
49 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1m ضخامت 1.25mm   1,275,750
50 بازویی راک نیمه سنگین
ایرانی
ضخامت 0.9mm
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2m ضخامت 0.9mm   1,942,650
51 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.5m ضخامت 0.9mm   1,447,200
52 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1m ضخامت 0.9mm   1,081,350
53 بازویی راک نیمه سنگین
ایرانی
ضخامت 0.8mm
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2m ضخامت 0.8mm   1,752,300
54 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.5m ضخامت 0.8mm   1,364,850
55 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.2m ضخامت 0.8mm   1,154,250
56 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1m ضخامت 0.8mm   1,024,650
57     صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 1s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.5mm   656,100
58     صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 1s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm   770,850
59 صفحه راک نیمه سنگین عمق 40 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.5mm   714,150
60 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 75cm ضخامت 0.5mm   930,150
61 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 100cm ضخامت 0.5mm   1,146,150
62 صفحه راک نیمه سنگین عمق 40 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm   827,550
63 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 75cm ضخامت 0.7mm   1,101,600
64 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 100cm ضخامت 0.7mm   1,374,300
65 صفحه راک نیمه سنگین عمق 50 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.5mm   878,850
66 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 75cm ضخامت 0.5mm   1,147,500
67 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 100cm ضخامت 0.5mm   1,416,150
68 صفحه راک نیمه سنگین عمق 50 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.7mm   1,020,600
69 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 75cm ضخامت 0.7mm   1,360,800
70 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 100cm ضخامت 0.7mm   1,699,650
71 صفحه راک نیمه سنگین عمق 60 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.5mm   1,070,550
72 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 75cm ضخامت 0.5mm   1,401,300
73 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 100cm ضخامت 0.5mm   1,692,900
74 صفحه راک نیمه سنگین عمق 60 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm   1,215,000
75 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 75cm ضخامت 0.7mm   1,620,000
76 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 100cm ضخامت 0.7mm   2,265,300
77 صفحه راک نیمه سنگین عمق 80 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 50cm ضخامت 0.5mm   1,375,650
78 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 75cm ضخامت 0.5mm   1,803,600
79 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 100cm ضخامت 0.5mm   2,230,200
80 صفحه راک نیمه سنگین عمق 80 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 50cm ضخامت 0.7mm   1,602,450
81 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 75cm ضخامت 0.7mm   2,197,800
82 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 100cm ضخامت 0.7mm   2,682,450

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308