فروش قفسه انبار | قفسه بندی انبار | قفسه راک| راک فلز | لیست قیمت قفسه انبار


ست راک
نیمه سنگین
عمق 60
در 4طبقه
پایه ضخامت 0.9mm بازویی ضخامت 1.25mm

لیست قیمت قفسه انباری راک نیمه سنگین اردیبهشت 1401

ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1m عمق 60cm در چهار طبقه

26,754,000
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1.5m عمق 60cm در چهار طبقه 35,031,100
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 2m عمق 60cm در چهار طبقه 42,965,000
پایه ضخامت 1.25mmبازویی ضخامت 1.25mm ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1m عمق 60cm در چهار طبقه 29,981,900
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1.5m عمق 60cm در چهار طبقه 38,259,000
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 2m عمق 60cm در چهار طبقه 46,192,900
پایه ضخامت 1.25mmبازویی ضخامت 1.25mm ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1m عمق 60cm در چهار طبقه 33,940,400
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1.5m عمق 60cm در چهار طبقه 42,216,200
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 2m عمق 60cm در چهار طبقه 50,151,400
ست راک
نیمه سنگین
عمق 80
در 4طبقه
پایه ضخامت 0.9mm بازویی ضخامت 1.25mm ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1m عمق 80cm در چهار طبقه 30,683,900
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 1.5m عمق 80cm در چهار طبقه 40,404,000
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m طول 2m عمق 80cm در چهار طبقه 49,782,200
پایه ضخامت 1.25mmبازویی ضخامت 1.25mm ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1m عمق 80cm در چهار طبقه 34,191,300
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 1.5m عمق 80cm در چهار طبقه 43,911,400
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m طول 2m عمق 80cm در چهار طبقه 53,289,600
پایه ضخامت 1.25mmبازویی ضخامت 1.25mm ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1m عمق 80cm در چهار طبقه 37,631,100
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 1.5m عمق 80cm در چهار طبقه 47,351,200
ست راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m طول 2m عمق 80cm در چهار طبقه 56,729,400
پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2m
ضخامت 0.9mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 40cm ضخامت 0.9mm 3,789,500
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 50cm ضخامت 0.9mm 3,883,100
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 60cm ضخامت 0.9mm 3,989,700
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 80cm ضخامت 0.9mm 4,498,000
پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2.5m
ضخامت 0.9mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 40cm ضخامت 0.9mm 4,557,800
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 50cm ضخامت 0.9mm 4,621,500
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 60cm ضخامت 0.9mm 4,673,500
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 80cm ضخامت 0.9mm 5,335,200
پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 3m
ضخامت 0.9mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 40cm ضخامت 0.9mm 5,389,800
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 50cm ضخامت 0.9mm 5,500,300
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 60cm ضخامت 0.9mm 5,619,900
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 80cm ضخامت 0.9mm 6,022,900
پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2m
ضخامت 1.25mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 40cm ضخامت 1.25mm 4,521,400
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 50cm ضخامت 1.25mm 4,616,300
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 60cm ضخامت 1.25mm 4,708,600
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2m عمق 80cm ضخامت 1.25mm 5,229,900
پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 2.5m
ضخامت 1.25mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 40cm ضخامت 1.25mm 5,474,300
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 50cm ضخامت 1.25mm 5,536,700
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 60cm ضخامت 1.25mm 5,590,000
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 2.5m عمق 80cm ضخامت 1.25mm 6,251,700
پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 3m
ضخامت 1.25mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 40cm ضخامت 1.25mm 6,490,900
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 50cm ضخامت 1.25mm 6,600,100
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 60cm ضخامت 1.25mm 6,719,700
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 80cm ضخامت 1.25mm 7,121,400
پایه راک نیمه سنگین ایرانی
ارتفاع 3m
ضخامت 1.5mm
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 40cm ضخامت 1.5mm 7,339,800
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 50cm ضخامت 1.5mm 7,450,300
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 60cm ضخامت 1.5mm 7,568,600
پایه راک نیمه سنگین ایرانی ارتفاع 3m عمق 80cm ضخامت 1.5mm 7,971,600
بازویی راک نیمه سنگین
ایرانی
ضخامت 1.25mm
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2m ضخامت 1.25mm 2,198,300
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.5m ضخامت 1.25mm 1,697,800
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1m ضخامت 1.25mm 1,228,500
بازویی راک نیمه سنگین
ایرانی
ضخامت 0.9mm
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2m ضخامت 0.9mm 1,870,700
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.5m ضخامت 0.9mm 1,393,600
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1m ضخامت 0.9mm 1,041,300
بازویی راک نیمه سنگین
ایرانی
ضخامت 0.8mm
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2m ضخامت 0.8mm 1,687,400
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.5m ضخامت 0.8mm 1,314,300
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1.2m ضخامت 0.8mm 1,111,500
بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1m ضخامت 0.8mm 986,700
    صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 1s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.5mm 631,800
    صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 1s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 742,300
صفحه راک نیمه سنگین عمق 40 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.5mm 687,700
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 75cm ضخامت 0.5mm 895,700
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 100cm ضخامت 0.5mm 1,103,700
صفحه راک نیمه سنگین عمق 40 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 50cm ضخامت 0.7mm 796,900
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 75cm ضخامت 0.7mm 1,060,800
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 40cm * 100cm ضخامت 0.7mm 1,323,400
صفحه راک نیمه سنگین عمق 50 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.5mm 846,300
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 75cm ضخامت 0.5mm 1,105,000
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 100cm ضخامت 0.5mm 1,363,700
صفحه راک نیمه سنگین عمق 50 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 50cm ضخامت 0.7mm 982,800
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 75cm ضخامت 0.7mm 1,310,400
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 50cm * 100cm ضخامت 0.7mm 1,636,700
صفحه راک نیمه سنگین عمق 60 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.5mm 1,030,900
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 75cm ضخامت 0.5mm 1,349,400
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 100cm ضخامت 0.5mm 1,630,200
صفحه راک نیمه سنگین عمق 60 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 50cm ضخامت 0.7mm 1,170,000
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 75cm ضخامت 0.7mm 1,560,000
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 60cm * 100cm ضخامت 0.7mm 2,181,400
صفحه راک نیمه سنگین عمق 80 ضخامت 0.5mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 50cm ضخامت 0.5mm 1,324,700
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 75cm ضخامت 0.5mm 1,736,800
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 100cm ضخامت 0.5mm 2,147,600
صفحه راک نیمه سنگین عمق 80 ضخامت 0.7mm صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 50cm ضخامت 0.7mm 1,543,100
صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 75cm ضخامت 0.7mm 2,116,400

صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 2s 10cm سایز 80cm * 100cm ضخامت 0.7mm

 

2,583,100

چرا قفسه بندی انبار راک فلز؟

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع مختلف ، قفسه بندی یکی از اجزای جدانشدنی هر صنعتی به شمار می رود. قراردادن و چیدمان کالاها در انبار و یا سوله بدون قفسه بندی انبار بی معنی خواهد بود.حال نکته حائز اهمیت این است که بدانیم با توجه به وسعت انبار و نوع کالاهای موجود چه نوع قفسه بندی انبار رابه کارببندیم که حداکثر صرفه جویی درهزینه قفسه بندی را داشته باشد و ضمنا باعث کاهش صدمات به کالاها ، افزایش بهره وری انبار و استفاده حداکثری از فضای انبار شود . شرکت قفسه بندی انبار راک فلز با سالها تجربه و تخصص بهترین سیستم قفسه بندی انبار را با بررسی کامل پارامتر های مختلف مانند شکل و حجم کالاها ، ابعاد دقیق انبار و بسیاری پارامتر دیگر ، به شما مشتری گرامی ارائه خواهد کرد تا بدون دغدغه و با اطمینان کامل بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا قفسه بندی فروشگاه را پیاده سازی نموده واز فضای انبار یا فروشگاه حداکثر استفاده را نمایید . راک فلز ضمن تولید و عرضه کلیه تجهیزات قفسه بندی انبار و فروشگاه  با بکارگیری تجهیزات مدرن و کارشناسان زبده  و با رعایت کلیه اصول فنی ،ایمنی و استاندارد های کیفی ، بهترین سیستم قفسه بندی انبار یا فروشگاه را طراحی ، تولید و پیاده سازی مینماید .

سفارش از طریق واتساپ
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت قفسه با ما تماس حاصل فرمایید
02166438098 09128299308